komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

czwartek, 15 listopada 2018

Alberta, Leopolda

Zmiana systemu ogrzewania mieszkań w gminie Jaworzyna Śląska

środa, 7.11.2018 10:38 , komentarze: 1 , odsłony: 269
kategorie artykułu:

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jaworzyna Śląska na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania mieszkań opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XLV/59/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w dniu 18 września 2018 r., zwany dalej Regulaminem.

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.
 2. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30).

  Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz załączniki do  regulaminu, dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej  www.jaworzyna.net 

 3. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.

 4. Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie:

  a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć czytelnie wypełnione wszystkie wymagane pola, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

  b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Regulaminie.

  Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. Dotujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 7. 1. Regulaminu.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 

Wasze komentarze


wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 11 godz temu
wczoraj, 11 godz temu
wczoraj, 14 godz temu
wczoraj, 14 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wczoraj, 16 godz temu
wtorek, 13.11.2018 17:58
wtorek, 13.11.2018 10:33
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Auto Max
Auto Max
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Skład opału Agro
Skład opału Agro