komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Bystrzyca Kłodzka: Rada Miejska ustaliła nowe opłaty za odpady

piątek, 6.12.2019 10:43 , komentarze: 18 , odsłony: 8591
kategorie artykułu:

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, zwołana przez jej przewodniczącego Artura Pokorę na miniony poniedziałek, 2 grudnia, w całości była poświęcona gospodarce odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z dnia 23 paździenika 2019 r.),  i wynikającymi z tego faktu zadaniami dla gmin.

Jak zauważyła wiceburmistrz Beata Hucaluk-Szpanier - przygotowanie nowego regulaminu utrzymania czystości w gminie wymagało dużo pracy ze strony samorządowców - tak radnych, jak i urzędników. W efekcie przygotowano jego projekt, który był przedmiotem wnikliwej analizy przez członków komisji RM. Podobnie było w przypadku projektu szczegółowego odbioru odpadów komunalnych. Obydwa dokumenty uzyskały wymaganą, pozytywną ocenę kłodzkiego sanepidu. W wyniku głosowania radnych zostały one uchwalone i staną się prawem lokalnym po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Bystrzycka RM ustaliła stawkę ryczałtową za gospodarkę odpadami komunalnymi w odniesieniu do domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjnych użytkowanych przez część roku. Wyniesie ona 169,00 zł rocznie, zamiast dotychczasowej kwoty 182,00 zł. Natomiast w przypadku użytkowania przez właściciela / zarządcę kilku domków lub kilku nieruchomości tego typu - 169,00 zł rocznie x liczba domków. W przypadku, gdy w takich obiektach nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów - opłata wyniesie 338,00 zł rocznie. Opłata podwyższona jest regulacją ustawową, która zakreśla tę opłatę na poziomie minimum dwukrotności  do maksymalnie czterokrotności. W gminie bystrzyckiej ustalono ją na poziomie najniższym, tj. dwukrotności opłaty za zbiórkę selektywną.

Przyjęta uchwała określa, że należność za odbiór odpadów z takich domków lub nieruchomości musi być uregulowana do 15 marca jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w bystrzyckim ratuszu lub przelewem na konto gminy.

Wobec faktu, że ustawa dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregowania odpadów, Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwaliła, że stawka opłaty od 1 mieszkańca wyniesie 26,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przy segregacji wykorzystuje on kompostownik do biodegradacji odpadów - 20,00 zł miesięcznie. Osoby, które w dalszym ciągu będą odstawiać odpady bez ich segregacji zapłacą – zgodnie z regulacją ustawową podwyższoną dwukrotnie stawkę jak za odpady zbierane selektywnie - czyli po 52 zł miesięcznie w przeliczeniu na mieszkańca.

Zgodnie z ustawą, zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów pomiędzy 1 kwietnia
a 31 października:

● w przypadku odpadów pozostałych po segregacji (zmieszanych) nie rzadziej jak 1 x w tygodniu

- zwiększa się częstotliwość odbioru na 1 x tygodniowo z zabudowy wielolokalowej,

- i 1 x na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych 1-rodzinnych.

Do 10. dnia każdego miesiąca poprzez deklarację należy poinformować Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej - Biuro Obsługi Klienta - o indywidualnych decyzjach co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Natomiast osoby, które dopiero co zamieszkają w swoich domach / lokalach bądź po raz pierwszy wytworzą odpady, o tym fakcie powinny powiadomić UMiG w ciągu 14 dni

W komunikacie poniżej informujemy o zmianach dotyczących gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Od nowego roku wszyscy będziemy mieli obowiązek segregowania odpadów komunalnych.
CO NAS CZEKA Z NOWYM ROKIEM?

1. Od 1 stycznia 2020 r. każdy ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.
Za jej brak-  zgodnie z ustawą - stosowana będzie podwyższona opłata.
2. Odpady teraz będziemy segregować na pięć frakcji, zamiast dotychczasowych trzech.
W tej sytuacji zastosuje się wiele różnokolorowych worków/ pojemników na gromadzenie odpadów:
niebieski - na papier, w tym tektury,
żółty - na metale i tworzywa sztuczne,
zielony na szkło,
brązowy na bioodpady,
czarny na niesegregowane zmieszane odpady komunalne – stopniowo wypierający ten o kolorze niebieskim.

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy będą otrzymywali worki do segregacji odpadów. Właściciele nieruchomości, które dołączą do systemu po 1 stycznia 2020 roku, pojemniki na odpady komunalne będą musieli zakupić we własnym zakresie.

3. Właściciele domów jednorodzinnych mogą ponownie zadeklarować prowadzenie kompostownika przydomowego i w takim przypadku ponosić niższe stawki „opłaty śmieciowej” – 20,00 zł od 1 osoby.   

Należy wówczas - nie wcześniej jednak jak po 1 stycznia 2020 roku - złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaznaczając wyposażenie nieruchomości w kompostownik przydomowy. Takie osoby nie będą wówczas otrzymywały worków na odpady biodegradowalne.

4. Od nowego roku odbiór odpadów będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem wcześniej podanym do publicznej wiadomości przez Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.

5Zmiany ustawowe obejmą również przedsiębiorców, ponieważ na mocy ustawy prowadzący działalność gospodarczą mogą sami podejmować decyzję co do odbioru odpadów i wybrać firmę odbierającą odpady komunalne. Przedsiębiorcy mają obowiązek udokumentowania powyższego faktu z firmą odbierającą odpady komunalne w formie umowy. Może to być Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. lub inna firma wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę. Wykaz i dane firm wpisanych do Rejestru jest dostępny na stronie internetowej: www.bystrzycaklodzka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej,
w zakładce Procedury, Środowisko i Rolnictwo.

6. Na obszarze miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
1 stycznia 2020 r. będzie wynosić: 26.00 zł od 1 osoby za segregowane odpady komunalne.

Powyższe zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi są wynikiem zmian ustawowych, do których gmina musi się dostosować. Równocześnie informujemy, że opłaty zebrane w ramach gospodarki odpadami nie mogą być przeznaczone na inny cel, aniżeli prowadzenie tej gospodarki.

Wszelkie informacje związane z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy, Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 81 13 731 oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl

UWAGA!

Nowe wzory deklaracji, dotyczące segregacji odpadów będą dostępne po Nowym Roku w Biurze Obsługi Klientów w ratuszu, pl. Wolności 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA OD 1 STYCZNIA 2020 R., WYNIKAJĄCE ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINACH (t.j. DZ. U. 2019. POZ. 2010
z dnia 23 października 2019 r.)

● Przedsiębiorcy ustawą zostali zobowiązani do pisemnego wskazania firmy odbierającej od nich odpady i zawierają indywidualne umowy na odbiór tych odpadów.

● Deklarację o sposobie gromadzenia odpadów komunalnych należy złożyć
do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Informacje:
 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy, Mały Rynek 1,
Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 81 13 731 oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl

 

źródło: www.bystrzycaklodzka.pl

 

Wasze komentarze

Rada miejska się spotkała? A dlaczego nie radni gminy ?...
środa, 11.12.2019 08:34 autor: Anonima.
Rada miejska to wszyscy radni z całej gminy
wtorek, 07.01.2020 09:27 autor: Mlv
Skoro nowe opłaty mają wejść w życie od 1...
czwartek, 12.12.2019 01:19 autor:
Pewnie mają długi i teraz trzeba od ludzi zedrzeć ,żeby...
środa, 11.12.2019 08:37 autor: Anonima.
A może nie płacić wcale jak robi 1/4 mieszkańców gminy...
poniedziałek, 09.12.2019 17:48 autor: Autor
juz czas na ta ekipe
niedziela, 08.12.2019 22:10 autor: grzegorz
Całe stare misto musi płacić za niesortowane ! Skandal !...
niedziela, 08.12.2019 21:40 autor: Mieszkanka.Rynku
a co z koszami w miastach i w parkach ...
niedziela, 08.12.2019 10:10 autor: kier
Pokora ze swoją ekipą będzie sortował.
niedziela, 08.12.2019 12:04 autor: pik
no i spójrzcie Rodacy jaki to wielki wysiłek wkładają Ci...
piątek, 06.12.2019 16:51 autor: Victor
czwartek, 30.7.2020 13:12
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK