Decyzja o warunkach zabudowy w Bożkowie

wtorek, 8.3.2022 11:21 302 0

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument wydawany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscach, w których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Bożków obecnie posiada mpzp obejmujący jedynie część miejscowości, są to okolice pałacu, szkoły, remizy oraz nielicznych działek wokoło (w tym działki gminne wystawione w ostatnim czasie na sprzedaż). W celu uporządkowania i wprowadzeniu ładu przestrzennego w tej miejscowości a także po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców, jak i przedsiębiorców, Rada Gminy Nowa Ruda w drodze uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp, umożliwiła rozpoczęcie prace planistycznych nad zmianą oraz sporządzeniem dla całego obrębu takiego dokumentu.

Opracowanie mpzp jest to wieloetapowa procedura wymagająca m.in. konsultacji, uzyskania zgód (w tym na odrolonienie zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), uzgodnienia z wieloma instytucjami tj. z: Wojewodą, Zarządem Województwa, Zarządem Powiatu, Zarządcami Dróg, organami wojskowymi, nadzorem górniczym, Ministrem do spraw zdrowia, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zarządem Gospodarki Wodnej, a także o zaopiniowanie projektu dokumentu planistycznego tj.: gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, władz gmin sąsiadujących, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organów administracji geologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Uzyskanie pozytywnych opinii z kilkudziesięciu organów powoduje iż powstawanie takiego dokumentu, zwłaszcza dla tak dużego obszaru, jest długotrwałe i nie pozwala na jednoznaczne wyznaczenie terminu zakończenia prac.

W trakcie prowadzenia prac nad mpzp, dla terenów objętych dotychczasowym planem obowiązują wytyczne w nim zawarte, natomiast dla pozostałych terenów wymagających uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, takie postępowania zostają zawieszone na okres 9 miesięcy od momentu złożenia wniosku, w związku z prowadzoną procedurą, o czym informowane są wszystkie strony postępowania.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)