Nowa Ruda: przejazd transportem miejskim będzie płatny

poniedziałek, 14.2.2022 11:06 560 0

Od 15 lutego przejazd transportem miejskim będzie płatny. Bilet normalny kosztować będzie 2 zł, ulgowy - 1 zł. 

CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH

 

Bilety jednorazowe zakres uprawnień

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

ważne na linii komunikacyjnej

2,00 zł

1,00 zł

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 1. posłowie i senatorowie,

 2. inwalidzi wojenni lub wojskowi wraz z opiekunem,

 3. cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z opiekunem,

 4. dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia wraz z opiekunem,

 5. ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności,

 6. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem,

 7. osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy,

 8. głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 9. osoby, które ukończyły 70 lat,

 10. dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia,

 11. członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny, wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1744),

 12. funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Celni podczas wykonywania obowiązków służbowych,

 13. żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),

 14. honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:

a) mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

b) kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

 1. weterani, kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

2. Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

3. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

1) dzieci lub młodzież pobierająca naukę do 24 roku życia,

2) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia,

3) emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia.

4. Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów ulgowych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

 

WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ.

 

 1. Opłaty dodatkowe:

 1. Za przejazd linią komunikacyjną bez ważnego biletuwynosi: 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, tj. 100,00 zł,

 2. Za przejazd linią komunikacyjną bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi: 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, tj. 80,00 zł,

 3. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, opłata dodatkowa wynosi 100- krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, tj. 200,00 zł,

 4. Za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, opłata dodatkowa wynosi 150- krotność ceny biletu jednorazowego normalnego; tj. 300,00 zł,

uiszczenie opłat dodatkowych powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość.

 1. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego załącznika, tj.:

 1. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu – wynosi 10,00 zł,

 2. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – wynosi 8,00 zł,

 1. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.

 2. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, bądź uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu to:

1) o ile została pobrana opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz, podlega ona zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej;

2) o ile należna opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz nie została pobrana – ulega umorzeniu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Dodaj komentarz

Komentarze (0)