PRACA -Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika leśnego

poniedziałek, 21.11.2022 19:44 165 0

OGŁOSZENIE

 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
o naborze zewnętrznym na stanowisko
robotnika leśnego,  na umowę o pracę na czas określony

ORGANIZATOR NABORU:

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

ul. Międzyleśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.: +48 74 811 05 04

e-mail : bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

 I TRYB PROWADZENIA NABORU:

       1.  Nabór jest prowadzony w oparciu o pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie spójnej polityki kadrowej z dnia 05.09.2022 r., zn. spr.: GK.13.127.2022 oraz Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 07.07.2020 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu ( zn. spr.: DO. 1101.14.2020).

 

 II WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6 miesięcy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością podjęcia dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 1.  Miejsce pracy: teren administracyjny leśnictwa wskazanego w umowie o pracę.
 2.  Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998r. z późniejszymi zmianami.
 3.  Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji.
 4.  Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

 III  NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 3. Posiadania prawa jazdy kategorii B.
 4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.
 5. Wykształcenie zasadnicze zawodowe  lub średnie.
 6. Niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 7. Uprawnienia drwala - operatora pilarek.
 8. Pożądane cechy osobowości: wysoka kultura osobista, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

 

IV  WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Wykształcenie średnie leśne.
 2. Doświadczenie pracy na stanowisku drwala - operatora pilarek w ciągu ostatnich 2 lat (czasokres liczony do dnia podpisania niniejszego ogłoszenia).

 

V ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1.  Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu i pozyskania drewna wg wskazań leśniczego w przydzielonym leśnictwie.
 2.  Bieżące monitorowanie stanu zdrowotnego lasu.
 3.  Czynny udział w ochronie przeciwpożarowej Nadleśnictwa.
 4.  Inne zlecone prace konserwacyjne i porządkowe.
 5.  Prace ogólnobudowlane przy utrzymaniu, remontach oraz budowie dróg leśnych.
 6.  Dbanie o powierzony sprzęt i mienie Nadleśnictwa.

 

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

VI WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, oraz wraz z danymi do kontaktu (e-mail lub/i nr telefonu) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2.  list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3.  klauzula informacyjna kandydatów do pracy (formularz jest publikowany wraz z ogłoszeniem),
 4.  kwestionariusz osobowy (formularz jest publikowany wraz z ogłoszeniem),
 5.  Oświadczenie publikowane wraz z ogłoszeniem.

 

VII DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ WYMAGANA W DALSZYM PROCESIE REKRUTACJI (INFORMACJA O ICH DOSTARCZENIU ZOSTANIE PRZEKAZANA WYBRANYM KANDYDATOM), W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe czytelnie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 2.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, czytelnie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

1)      administratorem danych jest Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. Międzyleśnej 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,  e-mail : bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl,

2)    dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    pełna informacja na temat przetwarzania państwa danych osobowych znajduję się na stronie internetowej Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka:

https://bystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/documents/21700348/33824011/RODO_informacja/4e73e356-4e52-e700-a79d-3adb34303ba4

 

VIII. FORMA I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

 1. Ofertę składa się:

a.drogą pocztową na adres:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

ul. Międzyleśna 3

57-500 Bystrzyca Kłodzka

b.bądź osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa.

2. Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w punkcie VI niniejszego ogłoszenia i dopisek, "Nabór na stanowisko robotnika leśnego w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka".

Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być czytelnie podpisane.

W przypadku braku podpisu lub słabej widoczności podpisu - oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

3. Termin składania ofert: 30.11.2022 r. do godziny 12.00

Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka), nie będą rozpatrywane, ani zwracane do nadawcy. Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 05-07.12.2022r.

Nadleśnictwo nie pokrywa kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia procesu rekrutacji: do dnia 09.12.2022r

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/i telefonicznie na wskazany numer telefonu.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymienione w CV.

 Po zakończeniu rekrutacji do dnia 0.01.2023 r. oferty osób niezaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną będzie można odebrać osobiście.

Oferty osób nie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną i nieodebrane po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Osoba do kontaktu: Sylwia Kasprzyk – specjalista do spraw pracowniczych

Tel: 74 811 05 04 *131

Dodaj komentarz

Komentarze (0)