Zmiany w MPZP gminy Międzylesie. "Przez taką politykę ta kraina - jeszcze nie tak dawno sielska – brzydnie"

sobota, 6.8.2022 12:56 4281 12

Mieszkańcy gminy Międzylesie sprzeciwiają się proponowanym zmianom w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Twierdzą, iż przekształcenie i podzielenie obecnych działek rolnych na mikrodziałki budowlane, umożliwiają w przyszłości budowę osiedli domków - a to będzie nie tylko szpecić krajobraz, ale także stworzy wiele innych problemów. 

Obecnie projekty przewidują zmiany w obrębie: Kamieńczyk i Gniewoszów. Mieszkańcy tych wiosek nie zgadzają się na to, a swój zdecydowany sprzeciw wyrazili poprzez podjęcie uchwał  na zebraniach wiejskich. 

- Proponowana zmiana służy jedynie zaspokojeniu interesu wąskiego grona właścicieli działek i stoi w sprzeczności z interesem mieszkańców. W szerszej perspektywie zastanawia i budzi zdecydowany sprzeciw sposób, w jaki Rada Gminy Międzylesie planuje zagospodarowanie przestrzenne - dzieli obszary krajobrazowo cenne na małe działki budowlane, co sprawia, że pejzaż Ziemi Kłodzkiej nieodwracalnie traci urok. Przez taką politykę ta kraina - jeszcze nie tak dawno sielska – brzydnie - oceniają mieszkańcy. 

Ich zdaniem, proponowane zmiany skutkować będą także pogorszeniem statusu ekonomicznego mieszkańców. 

- Proponowana zmiana w żaden adekwatny do zniszczeń sposób nie polepszy warunków życia mieszkańców. Większość mieszkańców Kamieńczyka, a także całej gminy Międzylesie, żyje z turystyki, a więc z walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych tego miejsca. Proponowane zmiany będą skutkować degradacją tych walorów, a co za tym idzie, pogorszeniem statusu ekonomicznego mieszkańców, utrzymujących się z turystyki.

Stanowcze "NIE", w swoim stanowisku prezentuje także Towarzystwo Górskie "Róża Kłodzka". 

- Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian w MPZP, tj. przekształcenia działek rolnych (200/2 oraz 187 oznaczonych w w/w projekcie jako 1MN i 2MN) na budowlane, gdyż planowana zmiana nieodwracalnie zaburzy ład przestrzenny wsi, posiadającej historyczną zabudowę łańcuchową (Kamieńczyk jest objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej) oraz zniszczy jej walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Nie godzimy się, by krajobrazowo i przyrodniczo cenną wysoczyznę, połoninę Kamieńczyka, będącą częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Orlickie”, poszatkowano i zabudowano domkami jednorodzinnymi lub letniskowymi, przypominającymi podmiejskie sypialnie, które w żaden sposób nie będą nawiązywały do historycznej, rozproszonej zabudowy. Takie zagęszczenie zabudowy rodzi też obawy o zaśmiecenie terenu, o trudności z odprowadzaniem nieczystości, bo wieś nie posiada sieci kanalizacyjnej, a także o niedobory wody w istniejących już gospodarstwach - argumentują członkowie TG "Róża Kłodzka". 

Jak podkreślają członkowie TG "Róża Kłodzka", z miejsca, którego dotyczy zmiana, roztacza się szeroki widok na Masyw Śnieżnika z sanktuarium Marii Śnieżnej i bazyliką w Nowej Wsi, Rów Górnej Nysy z Międzylesiem, a po czeskiej stronie na Jeseniki z Pradziadem oraz miasteczko Kraliky z Górą Matki Bożej z dziewiętnastowiecznym zespołem klasztornym.

- Ten krajobraz jest własnością całego społeczeństwa. Nie powinien być przedmiotem wyceny w charakterze działki budowlanej, gdyż jego wartość w formie niezabudowanej jest nieporównywalnie wyższa. Proponowana zmiana ingeruje w harmonijne ukształtowanie przestrzeni i jest wynikiem braku szacunku dla jej najcenniejszych walorów . Tymczasem Prawo Ochrony Środowiska wyraźnie określa: „Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.” - zaznaczają. - W wyłożonej dokumentacji, zwłaszcza w przedstawionej prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń MPZP, pojawiają się kłamstwa i stwierdzenia niepoparte badaniami - brak ekspertyzy krajobrazowej, brak ekspertyzy dotyczącej zasobów wodnych, brak najnowszych badań dotyczących migracji zwierząt, brak wreszcie opisu faktycznie istniejącej infrastruktury drogowej, prowadzącej do powstałych działek, bo ona po prostu nie istnieje. Cały ten dokument sprawia wrażenie lekceważenia istniejącego ładu i stoi w sprzeczności z obowiązującą ustawą o planowaniu przestrzennym, w myśl której planowanie i ukształtowanie przestrzenne ma służyć przyjęciu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju jako podstawy działań w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szanując przyrodnicze i estetyczne walory przestrzeni, której dotyczy.

W sieci powstała także petycja Nie dla parcelacji krajobrazu Ziemi Kłodzkiej, która podpisało ponad 400 osób.  Do 26 lipca można było także składać uwagi do Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Burmistrz gminy Międzylesie, Tomasz Korczak przyznaje, iż docierają do niego głosy sprzeciwu jednak są też głosy "ZA" proponowanymi zmianami. 

- Zgodnie z procedurą wpływają uwagi od mieszkańców. Zorganizowaliśmy już jedną debatę, a niebawem odbędzie się kolejna - komentuje burmistrz. 

 

Przeczytaj komentarze (12)

Komentarze (12)

Wandervogel czwartek, 11.08.2022 12:42
Kamieńczyk się rozwija bo ma piękne krajobrazy i leży blisko...
Fajna miejscòwka poniedziałek, 08.08.2022 15:12
Powinny za tym iść inwestycje gminne w infrastrukturę. Ten argument...
niedziela, 07.08.2022 14:35
To nie jest protest mieszkańców gminy, tylko wielkomiejskich pseudo mieszkańców,...
Zibi sobota, 06.08.2022 14:21
Dodam gdyby w gminach Rządził PiS takiego niszczenia natury...
Kat niedziela, 07.08.2022 09:06
Jakby tam był PiS to dawno działki już by ...
Polanica Zdrój niedziela, 07.08.2022 13:39
Zibi, masz rację
a tak sobie niedziela, 07.08.2022 08:38
Ty jesteś durny aż na plecach. Popatrz na Białowieżę...
Obywatel niedziela, 07.08.2022 09:19
Bardzo dobrze, że są zmiany w mpzp. Dzieki temu ta...
sobota, 06.08.2022 19:30
Mieszkańcy maja racje. Za jakis czas wszedzie wokol beda tylko...
Marek sobota, 06.08.2022 16:54
Nic tylko rzucić wszystko i jechać w Bieszczady https://rzeszowpodkarpackie.pl/polonina-
carynska/
Felek sobota, 06.08.2022 15:49
Władzo!!! Jesteś dla Ludu nie odwrotnie i spełnienie woli Ludu...
Zibi sobota, 06.08.2022 13:04
Tak samo było z wsią Wilcza narobili działek i zepsuli...