[WIDEO, FOTO] 70 lat Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

wtorek, 19.10.2021 05:26 955 0

 

 

Nie zabrakło wspomnień, wzruszeń, radości, wielu podziękowań, życzeń i kwiatów. Sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury pękała w szwach. Radosny jubileusz 70. lecia podopieczni i instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego świętowali dając popis szerokiego wachlarza talentów i umiejętności scenicznych podczas niezwykłego koncertu.

 

 

Jubileuszowy koncert był okazją do wspomnień i doskonałej zabawy, przyniósł mnóstwo radości zarówno młodym artystom, jak i licznie zgromadzonej publiczności. Dowiódł też, że prawdziwa pasja pozwoli odkryć i oszlifować każdy diament.

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy jest placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje program dydaktyczno wychowawczy zgodnie ze statutem, planem pracy opracowanym przez radę pedagogiczną, sugestiami komitetu rodzicielskiego, rady młodzieżowej i bieżącym zapotrzebowaniem środowiska.

 

 

Podstawowym założeniem pracy MDK jest podmiotowe traktowanie uczestnika stałego i takie formy wychowania, by przebieg pracy w roku oświatowym przybierał formę swobodnych poszukiwań twórczych przy całkowitym eliminowaniu przymusu, jako metody intensyfikacji wysiłku. Kolejnym założeniem placówki jest wypracowanie właściwej relacji uczestnika wychowanka z nauczycielem instruktorem. Dziecko jest traktowane przez prowadzącego nauczyciela jako ważny partner i współtwórca końcowego efektu edukacji. Dlatego miejsce metod podających zajmują metody eksponujące. Podstawą organizacji procesu nauczania i wychodzenia w MDK jest współdziałanie uczestników i nauczycieli (eliminacja podstawy dyrektywnej). MDK zakłada indywidualne, grupowe i zbiorowe formy pracy dydaktycznej. Dąży do stworzenia warunków pracy uruchamiających mechanizmy podtrzymujące spontaniczną chęć do nauk pracy, ciekawość, dążenie do mistrzostwa, pragnienie doścignięcia wybranego wzoru, oraz głębokie poczucie zaangażowania.
Wyróżnikiem MDK jest współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Jego celem jest wypracowanie przez dziecko sukcesów na niwie kulturalnej czy hobbystycznej. Przykłady współpracy na tym polu można mnożyć. Kolejnym wyróżnikiem jest wzajemne współdziałanie między uczestnikami poszczególnych kół, pracowni. Celom tej swoistej integracji służy cały kalendarz imprez wewnętrznych i lokalnych. Fundamentalną zasadą pracy była zawsze zasada otwartości placówki na potrzeby środowiska lokalnego. Głównym zadaniem i ambicją MDK jest zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków oraz możliwości do wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.

Wideo, foto Mariusz Ordyniec

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)