komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 6 czerwca 2020

Norberta, Laurentego

28 maja rusza gminny program wymiany pieców

wtorek, 19.5.2020 09:46 , komentarze: 0 , odsłony: 181
kategorie artykułu:

Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy Świdnica. WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NA OBOWIĄZUJĄCYM DRUKU (Z 2020 ROKU) NALEŻY SKŁADAĆ OD 28 MAJA DO 4 CZERWCA 2020 R., W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej. NIE STARSZY NIŻ 6 M-CY.
 2. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
 4. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
 5. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę .

UWAGA! Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 2. wspólnoty mieszkaniowe, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.


Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 1. kotły gazowe,

 2. piece zasilane prądem elektrycznym,

 3. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),

 4. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,

 5. pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 4 czerwca 2020 roku. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do tut. Urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.

Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Dotacja nie może być udzielona , jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej.

Formularze do pobrania

To nie koniec dobrych wiadomości związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowania na wymianę „starych pieców”.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy gminy Świdnica będą mogli skorzystać z tzw. programu aglomeracyjnego w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. O terminach i warunkach naboru będziemy informować w oddzielnych wiadomościach za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Niezależnie od programów: gminnego i aglomeracyjnego, które dotują wymianę „starych pieców” na ekologiczne źródła ciepła można skorzystać z rządowego wsparcia w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 24 min temu
wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
czwartek, 4.6.2020 12:21
czwartek, 4.6.2020 12:18
czwartek, 4.6.2020 11:26
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Fotograf Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Eldomik serwis AGD
SKUP AUT
SKUP AUT
Wymarzone wesele