Kolejna gmina chce podnieść opłaty za śmieci

wtorek, 24.8.2021 09:05 2091 2

Po Świdnicy, Strzegomiu czy Jaworzynie Śląskiej także w Świebodzicach wzrosnąć ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowna uchwała procedowana będzie na najbliższej sesji, 25 sierpnia.

Aktualna stawka opłat za odpady zebrane selektywnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca i obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.

- Obecnie po przeprowadzeniu analizy aktualnych kosztów, proponowana stawka wynosi 31 zł. Podjęcie przedmiotowej uchwały, jako dostosowującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zasad ich ustalania określonych ustawą oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu, który umożliwi realizację zadań własnych gminy zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczne i uzasadnione - tłumaczą urzędnicy. - Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów. Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców przy jednoczesnym wzroście kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny  jest nieunikniona. W tym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza wzrost kosztów składowania odpadów w latach 2019-2021 wynoszący od 33% do nawet 105% dla poszczególnych frakcji. Należy zauważyć, że Gmina za pobraną opłatę zobowiązana jest do zapewnienia mieszkańcom pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK.

Poniżej publikujemy stanowisko ZGK Świebodzice Spółka z o.o. w sprawie proponowanych zmian stawki opłat za odpady.

Szanowni Mieszkańcy Świebodzic,

w najbliższą środę na sesji Rady Miasta zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Świebodzice.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. jako spółka miejska, wykonuje zadanie własne Gminy polegające między innymi na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców. Nasi pracownicy każdego dnia starają się wypełniać swoje obowiązki i usuwają z Państwa otoczenia odpady bytowe. Obserwowany ciągły wzrost ilości powstających odpadów jak i wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania jest przyczyną braku równowagi finansowej w gminnym systemie odpadowym. Obecne finansowanie ze strony Gminy na poziomie 2020 roku, w którym Gmina z własnych środków pokryła kwotę przeszło 841 tys. zł. nie pokrywa faktycznych kosztów, które spółka obecnie ponosi. Za pierwsze półrocze deficyt wynosi blisko 550 tys. zł. W tym kontekście w celu pokrycia różnicy z uwzględnieniem zapisów ustawy o porządku i czystości w Gminie, wprowadzenie nowej stawki zapewniającej równowagę finansową jest konieczne. W przeciwnym razie Gmina nie będzie mogła realizować innych zadań w pełnym wymiarze, które w obecnej chwili nie stanowią tzw. pierwszej potrzeby i nie wymagają tak pilnego finansowania. Zaproponowana nowa stawka jest wynikiem szczegółowej analizy a jej wysokość jest faktyczną zapłatą za świadczoną usługę dla mieszkańców przez Gminę oraz naszą spółkę i jej pracowników. Ze swojej strony liczymy na Państwa zrozumienie obecnej sytuacji i mamy nadzieję, że nasza spółka będzie mogła w dalszym ciągu świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Z poważaniem

Ryszard Brych Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Grzegorz CabanekPrezes Zarządu ZGK Świebodzice Sp. z o.o

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

czwartek, 26.08.2021 10:40
Gmina Marcinowice najlepsza. I za te pieniądze nie odbierają gabarytów....
zenek czwartek, 26.08.2021 10:46
Ale wójta pensja też najwyższa