komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 26 marca 2019

Larysy, Emanyela

PRACA - specjalista pracy z rodziną

wtorek, 8.1.2019 15:16 , odsłony: 511
kategorie artykułu:

Świdnica, dnia 7 stycznia 2019 r.

  

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

 

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Świdnica ul. Żeromskiego 16/8

Planowany początek zatrudnienia: luty 2019 r.

 

Główne obowiązki

 

1)      udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                           w realizacji zadań wynikających z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym jej dokumentowanie,

2)      przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą                  lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3)      przygotowanie i gromadzenie dokumentacji dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,

4)      pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

5)      zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu                    do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

6)      dokonywanie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,       

7)      dokonywanie oceny rodzin zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,   

8)      zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

9)      udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia,

10)  współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej,  

11)  wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

12)  pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba,

13)  pełnienie funkcji opiekuna prawnego dla dzieci wolnych prawnie, a przebywających w pieczy zastępczej,

14)  prowadzenie dokumentacji poprzez sporządzanie kart czynności z podejmowanych działań wobec dziecka, rodziny lub osoby usamodzielnianej (karty wizyt u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, lub osoby usamodzielnianej oraz zestawienie wykonywanych prac),

15)  prowadzenie współpracy z podmiotami wspierającymi rodzinne formy pieczy zastępczej,

16)  aktywny udział w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,

17)  sporządzanie sprawozdań z powierzonych zadań,

18)  inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie pieczy zstępczej,

 

Wymagania konieczne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia lub nauka o rodzinie,

3)      posiadanie minimum  3- letniego stażu pracy,

4)      zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,

2)      umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3)      opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych,

4)      komunikatywność, kultura osobista, sumienność, samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, bezstronność,

5)      zdolności interpersonalne,

6)      swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,

7)      obsługa urządzeń biurowych,

8)      prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

9)      referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada

10)  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

11)  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze,

 

Warunki pracy:                                                                                                                                                        1.  pełny wymiar czasu pracy,

  2. praca w podstawowym systemie czasu pracy z możliwością zastosowania systemu zadaniowego,

  3. praca na terenie powiatu świdnickiego oraz w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,   

       4. okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      

       5.    wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca

             2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.

      poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników

      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,                                                                                                                         6.     wynagrodzenie wypłacane 27 dnia każdego miesiąca, 

 7.  kontakt z rodzinami zastępczymi i podmiotami wspierającymi rodziny.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6%.

Dokumenty należy składać:

w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty pracy z rodziną.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 36, w godzinach od 715 do 1515.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.swidnica.pl -Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu, na stronie  internetowej www.pcpr.swidnica.pl oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).

Inne informacje:

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:  29-30 stycznia 2019 r.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych ogłoszenia oraz złożone po terminie zostaną odesłane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  074  851 50 10.

 

 

środa, 21.1.2015 11:21
wtorek, 19.3.2019 12:12
poniedziałek, 18.3.2019 13:30
piątek, 6.4.2018 16:35
środa, 23.1.2019 12:37
poniedziałek, 11.3.2019 14:27
wtorek, 26.2.2019 19:43
wtorek, 26.2.2019 14:49
czwartek, 7.2.2019 00:00
poniedziałek, 31.12.2018 14:26
poniedziałek, 1.9.2014 13:24
poniedziałek, 23.5.2016 09:05
środa, 11.5.2016 10:26
Szpital LATAWIEC
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Praca na GoWork
Mati Autogaz
Majówka na Węgrzech
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele