komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 26 lipca 2021

Anny, Miroslawy

XXVI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

poniedziałek, 21.6.2021 08:08 , komentarze: 0 , odsłony: 175
kategorie artykułu:

24 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 budynku sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 4. 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 r.:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 r.,
  b) debata nad raportem o stanie Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej wotum zaufania.
 6. 6. Rozpatrzenie i ocena rocznego sprawozdania Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za rok 2020:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2020 r.;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu za 2020 r.;
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
  f) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2021-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/64/20 rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaworzyna Śląska na rok szkoły 2021/2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” przez następujące sołectwa gminy Jaworzyna Śląska: Milikowice, Pasieczna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Pastuchów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu nieruchomości położonej w Pastuchowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej na przejęcie przez Gminę Jaworzyna Śląska zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Apel w sprawie wycinki drzew oraz prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Świdnica w lasach leżących w sąsiedztwie Jaworzyny Śląskiej.
 24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Przyjęcie protokołów: nr XXIV/20 z dnia 28.12.2020 r. oraz XXV/21 z dnia 09.03.2021 r.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
 

Wasze komentarze

dzisiaj, 8 godz temu
dzisiaj, 12 godz temu
piątek, 23.7.2021 12:04
piątek, 23.7.2021 08:32
piątek, 23.7.2021 08:31
piątek, 23.7.2021 08:29
czwartek, 22.7.2021 11:48
czwartek, 22.7.2021 08:55
czwartek, 22.7.2021 08:53
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec