komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 15 listopada 2019

Alberta, Leopolda

[AKTUALIZACJA 19.08] Beata Lis odwołana ze stanowiska dyrektora ZSS w Ciepłowodach

piątek, 18.8.2017 10:35 , komentarze: 193 , odsłony: 115266
kategorie artykułu:

Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia wójt gminy Ciepłowody Łukasz Białkowski odwołał ze stanowiska dyrektor Zespołu Szkół Samorządowego Beatę Lis. To finał prawie rocznego konfliktu, który poruszył całe Ciepłowody.

[AKTUALIZACJA 19.08] 

Komitet Obywatelski na Rzecz Szkoły w Ciepłowodach wszedł w posiadanie dokumentu, który nie został przedstawiony na posiedzeniu Gminnej Rady. Gratulujemy Panie Wójcie. Gratulujemy Radnym. Gratulujemy wszystkim adwersarzom Pani Dyrektor właściwej postawy. Czekajmy spokojnie na rozstrzygniecie Wojewody z nadzieją, że Kuratorium skorzysta ze swoich uprawnień i powstrzyma konkurs na stanowisko nowego dyrektora. Za Tymczasowy Zarząd Komitetu Robert Helski

 

-----------------------------------------------------------

[AKTUALIZACJA 18.08.] Do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Roberta Helskiego z Komitetu Obywatelskiego na Rzecz Szkoły Samorządowej w Ciepłowodach. Treść poniżej:

 

Komitet Obywatelski na Rzecz Szkoły Samorządowej w Ciepłowodach.

     Jako inicjator założenia wyżej wzmiankowanego Komitetu poczuwam się do odpowiedzi na wypowiedź Wójta Gminy Ciepłowody zamieszczonego w lokalnym portalu Ząbkowic Śląskich.

     Gratuluję Wójtowi wystąpienia na miarę pastora Lutera Kinga. Wszak tamten choć starał się być rzetelnym i nie stosował półprawd i nadużyć.

      Proponuję w aktualnym sporze odrzucić konotacje polityczne, nawiązania do „ludzi dawnego poprzedniego Wójta” i poprzestać na argumentach merytorycznych.

       Tak więc wyjaśniając:

-        Inicjatywa powstania Komitetu Obywatelskiego na Rzecz Szkoły jest moją prywatną inicjatywą czysto obywatelską, jako rodzica i mieszkańca gminy, wolną od jakichkolwiek powiązań politycznych czy dawnych układów gminnych właśnie. U jej podstaw leży dysonans jaki istnieje pomiędzy zarządzeniem 42/17, a opinią Kuratorium w sprawie zwolnienia Dyrektor szkoły Pani Beaty Lis, wątpliwość co do podanych powodów owego zwolnienia w zarządzeniu, które obracają się w sferze „zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia”. Mając na uwadze poprzednie próby zwolnienia i nikłość ich podstaw, całość sprawy budzi wątpliwości.

-        Jako tymczasowy przewodniczący Komitetu Obywatelskiego uczestniczyłem w zebraniu personelu szkoły dnia 16.08.2017 w szkole w Ciepłowodach, informując obecne osoby o mojej inicjatywie i akcji zbierania podpisów na listach przeciwników zwolnienia Dyrektor szkoły, oraz o zamiarze wystąpienia do wojewody w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta. Spotkało się to z dobrym przyjęciem i akceptacją. Pracownicy, swoją drogą, wystąpili do Wojewody z pismem wyjaśniającym przebieg zajść uznanych za podstawy zwolnienia podpisując zbiorowo owe pismo i deklarując poparcie dla Dyrektor.

-        W trakcie ostatnich dwóch dni chętni zbierali podpisy na listach wspierających Dyrektor nie narzucając nikomu przymusu złożenia podpisu i starając się wyjaśnić o co chodzi. Zarządzenie Wójta już figurowało na stronie Urzędu Gminy, a opinia Kuratora została upubliczniono na mocy ustawy zezwalającej na to. W trakcie zbierania podpisów w miarę upływu czasu zbierający spotkali się z przypadkami nagrywania, filmowania i agresji, włącznie z najściem w domu po godzinie 22.00.

-        W dniu wczorajszym jako przedstawiciel Komitetu odbyłem spotkanie z asystentem wojewody, przedstawiając mu całość sprawy, wraz z wszelkimi dokumentami, tak jednej jak i drugiej strony. Decyzja, co do  dalszego rozwoju sprawy jest w rękach Wojewody.

-        Równolegle spotkałem się z red. Przemysławem Garlickim z Radia Wrocław udzielając mu krótkiego wywiadu i prosząc o zainteresowanie sprawą.

-        Wystąpiłem także, w związku z wyróżnieniem i uhonorowaniem szkoły przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do rejonowego pełnomocnika PIS, o wsparcie ze strony Pani Minister Anny Zalewskiej wyróżnionego przez siebie pedagoga.

      Tyle w związku z dotychczasowym działaniem,  które nadal  trwa i w tym momencie sprowadza się do zbierania podpisów na listach i wstępowania do Komitetu osób zainteresowanych, oraz zamieszczenia ogłoszeń na tablicach w poszczególnych wsiach gminy.

     Odnosząc się do wystąpienia Wójta :

-        Tak, zarządzenie wydane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nikt tego nie neguje. Jednak ta „niewiążąca opinia Kuratorium” której Wójt musiał zasięgnąć, jest skrajnie niekorzystna dla niego. I nie jest to taki drobiazg. To Kuratorium jest organem kompetentnym i merytorycznie przygotowanym do oceny tego typu spraw. Powszechne Sądy tego kraju wszystkich instancji i izb cytują w swoich wyrokach opinie tego typu instytucji, wyrokując w ważniejszych sprawach jak ta nasza gminna. Ale cóż to dla naszych miejscowych Napoleonów.

-        Mam wątpliwości co do poprzestania tylko i wyłącznie na umieszczeniu Zarządzenia Wójta na stronie Urzędu Gminy jako jedynym źródle informacji o podjętej decyzji. Jest to postawienie rodziców i mieszkańców gminy, w okresie urlopowym, przed faktem dokonanym i próbą uniknięcia konfrontacji z mniejszą czy większą liczbą niezadowolonych.

Smutne doświadczenia z poprzedniej próby dały naukę. Weźmy też pod uwagę fakt pierwszego roku reformy i bliskiego końca wakacji, co więc brak Dyrektora przyniesie w pierwszych dniach powrotu do szkoły. Czy na pewno chodzi tu o dobro dzieci i szkoły?Dlatego uznałem za konieczne podjęcia powyższej inicjatywy.

-        Pani Beata Lis złożyła pozew w Sądzie, jednak nie chodzi tu o kwestie finansowe i chęć rewanżu. Pozew nosi nazwę „o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu” i kwestie finansowe są do niego przypisane legislacyjnie. Chodzi jednak o zasady. Pozew złożono 31.07, 2.08. odbyła się sprawa rozpoznawcza i … sąd uznał roszczenia za zasadne skoro wezwał Wójta na sprawę 3.10 w Sądzie Pracy (nie Rejonowym) w Ząbkowicach Ślaskich.

-        Co do alkoholu na imprezie jako głównym powodzie zwolnienia Dyrektor – z ramienia Urzędu Gminy jest wyznaczony pracownik do utrzymywania kontaktu ze szkołą. To Urząd Gminy jest prowadzącym szkołę. Jak jest więc rola tego pracownika?  Argumenty Wójta działają w obie strony. Jak współpracuje i wspomaga prowadzący szkołę w tego typu przedsięwzięciach, skoro do takich incydentów dochodzi? Administracyjnie imprezę zabezpieczyć powinien prowadzący szkołę. A może jestem w błędzie?

-        Opuszczenie placówki przez Dyrektora i Wicedyrektora w jednym czasie i z godziny na godzinę odbyło się na wezwanie Kuratorium jako organu nadrzędnego. Delegacja siłą rzeczy do rozliczenia przedstawiona została po powrocie. Te sprawy pracownicy szkoły obszernie wyjaśnili w piśmie do Wojewody.

 Mamy jeszcze w tym kraju trochę Judymów i Siłaczek i paru ludzi wierzy jeszcze w szklane domy Żeromskiego. Takich ludzi należy hołubić i wspierać. Wybieraliśmy Młodego Wójta z nadzieją. Sam publicznie stwierdził, że zdarza mu się podpisywać dokumenty bez czytania , bo nie ma po prostu czasu i popełnia błędy. Chwała mu za te słowa. Najlepiej by było gdybyśmy owo zarządzenie i zwolnienie Dyrektor uznali za taki błąd.

 Za Tymczasowy Komitet Obywatelski Na Rzecz Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach,

Robert Helski

 Chętnych do wstąpienia w szeregi Komitetu serdecznie zapraszam, tel.667 814 477

Spór dotyczył wyników kontroli w ZSS komisji rewizyjnej Rady Gminy, która zarzucała  dyrektorce rozbieżności w dokumentach i niedopełnienie obowiązków (więcej TUTAJ i TUTAJ). 

Teraz wójt Łukasz Białkowski zarządzeniem odwołał dyrektor Beatę Lis ze stanowiska z dniem 9 sierpnia bez wypowiedzenia. Powodem ma być zorganizowanie 10 czerwca Festynu Szkolno-Przedszkolnego z udziałem dzieci i dorosłych, na który wnoszono, podawano i spożywano piwo w obecności dyrektorki na terenie ZSS. 

- Punkt sprzedaży napojów alkoholowych był zlokalizowany przy wejściu na teren ZSS w Ciepłowodach za wiedzą i zgodą dyrektora ZSS w osobie Beaty Lis. Tym samym Pani Beata Lis jako Dyrektor ZSS w Ciepłowodach naruszyła bezwzględny zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (piwo) na terenie ZSS w Ciepłowodach. (...) Dalsze zarządzanie ZSS w Ciepłowodach przez Panią Beatę Lis grozi utratą renomy ZSS w Ciepłowodach. Za wysoce naganne organ prowadzący ocenia zachowanie Pani Beaty Lis jako Dyrektora Szkoły, która w swoich wyjaśnieniach całość odpowiedzialności za w/w imprezę na terenie ZSS w Ciepłowodach przerzuciła na Radę Rodziców ZSS w Ciepłowodach, podczas gdy organizatorem tej imprezy był Dyrektor ZSS w Ciepłowodach - wyjaśnia wójt swoją decyzję.

Innymi powodami odwołania dyrektorki są jej wyjazdy służbowe (od 1 stycznia 2017), za które należał jej się zwrot kosztów podróży, bez uprzedniej akceptacji takiego wyjazdu przez wójta ("w wielu przypadkach delegacje służbowe były przedstawiane do akceptacji po dacie wyjazdu służbowego")  oraz udział w całodziennym szkoleniu we Wrocławiu wraz z wicedyrektorem, co spowodowało pozostawienie placówki bez osoby zastępującej kierownika jednostki.  

Odwołanie Beaty Lis ze stanowiska negatywnie zaopiniowało kuratorium oświaty we Wrocławiu, stwierdzając, że argumentacja wójta do odwołania dyrektor w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia nie wyczerpuje znamiona "przypadku szczególnie uzasadnionego", a tylko w takim przypadku organ powierzający stanowisko kierownicze w szkole może takiego odwołania dokonać (po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty). 

- Organ prowadzący szkołę nie wykazał nieprofesjonalnych działań stosowanych w kierowaniu placówką stanowiących zagrożenie interesu publicznego oraz istotne zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, nie stwierdził także, że uchybienia w pracy dyrektora mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły. (...) Okoliczności eksponowane przez organ są takimi, które mogą uzasadniać odwołanie ze stanowiska na koniec roku szkolnego, ale nie stanowią powodu dla natychmiastowej takiej reakcji organu prowadzącego szkołę. (...) Odwołanie Dyrektora w oparciu o przesłanki, które nie stanowią "przypadku szczególnie uzasadnionego" może skutkować, w sytuacji powzięcia wiedzy przez nadzór prawny wojewody, usunięciem z obrotu prawnego dokumentu, na podstawie którego dokonano czynności niezgodnych z prawem. Podobnie rzecz się ma w przypadku wejścia przez dyrektora odwołanego w sposób niezgodny z prawem na ścieżkę postępowania sądowego - wyjaśnia kuratorium. 

 

 

 

Wasze komentarze

http://komitetobywatelskizsscieplowody.p
l/
piątek, 24.11.2017 17:48 autor: link
szkoda gadać ! ale beznadziejny był d\ziś początek roku bez...
poniedziałek, 04.09.2017 21:12 autor: rodzic
a czego się moliśmy spodziewać, po kimś kto skończył śmieszną...
niedziela, 20.08.2017 18:37 autor: czas na koniec
Teraz wszyscy kończą szkołę bo w kapitalizmie nie liczy...
niedziela, 03.09.2017 08:42 autor: uczony
Dzisiaj w wiadomościach radia wrocław, co 2-3 godziny, audycja o...
poniedziałek, 28.08.2017 08:42 autor: audycja
Zanim Wojewoda wyda decyzję, smutna refleksja. W tej sprawie mamy...
poniedziałek, 28.08.2017 05:01 autor: Robert Helski
Dawno nie czytałam takich bzdur ... klamki stary wójt też...
czwartek, 24.08.2017 16:31 autor: nie głosujaca
Dawno nie czytałem takich bzdur.
sobota, 26.08.2017 18:34 autor: Robert Helski
No faktycznie. Zdjecie z kwietnia 2014 roku z zawodów strażackich...
wtorek, 22.08.2017 18:16 autor: Nie pij wiecej
nie o to zdjęcie chodzi, staraj sie czytać ze zrozumieniem
wtorek, 22.08.2017 19:14 autor: nauka czytania
No to o ktore, skoro pod tym linkiem jest własnie...
wtorek, 22.08.2017 20:59 autor: Nie pij wiecej
no to jak to jest ???? trzeba ludziom pokazać to...
poniedziałek, 21.08.2017 21:23 autor: przyszły radny
dajcie to zdjęcie tutaj
wtorek, 22.08.2017 08:56 autor: foto
dajcie, pośmiejemy się.....
wtorek, 22.08.2017 09:29 autor: show
a moze zamiast do gminy powinien iść do Taaaap Madel...
wtorek, 22.08.2017 19:15 autor: tap madel
Ha ha ha
środa, 23.08.2017 11:43 autor: prawda
Dobre
środa, 23.08.2017 11:44 autor: wies
A ja wiem, że na nowego dyrektora szykuje się jedna...
piątek, 18.08.2017 16:28 autor: dobrze poinformowany
Edyta
poniedziałek, 21.08.2017 23:21 autor: #
ojej, jakie poruszenie od razu
środa, 23.08.2017 13:44 autor: i
czyżby czyżyk....
środa, 23.08.2017 13:45 autor: o
Dokument z Centrum Edukacji Obywatelskiej, który widnieje na początku tego...
poniedziałek, 21.08.2017 14:58 autor: Robert Helski
A kto wystąpił do wójta o dokumenty na które pan...
poniedziałek, 21.08.2017 15:17 autor: Lala
Dokument w obiegu znalazł się z wielu źródeł. Jest w...
poniedziałek, 21.08.2017 17:54 autor: Robert Helski
O której wiedzy mówimy?
wtorek, 22.08.2017 10:22 autor: Robert Helski
BRAWO panie WÓJCIE . Precz PO I UKŁADY! pani Lis...
sobota, 19.08.2017 19:06 autor: pisowiec
Panie wojcie popieram pana decyzje w stu procentach w koncu...
poniedziałek, 21.08.2017 12:57 autor: Renata
Popieram
poniedziałek, 21.08.2017 13:00 autor: Marts
Ja tez popieram brawo wójt. Wszystkich do wymiany bo to...
poniedziałek, 21.08.2017 14:37 autor: Cukiernia
tak, takich ludzi nam potrzeba do strzelania samobójów z taką...
poniedziałek, 21.08.2017 20:39 autor: teri
Jedna kadencja i do widzenie zegnaj
poniedziałek, 21.08.2017 14:41 autor: obserwator
oczywiście bo żadnej z obietnic nie spełnił jak do tej
poniedziałek, 21.08.2017 16:45 autor: x
To znaczy, że mamy ciąć równo z trawą. A co...
poniedziałek, 21.08.2017 08:51 autor: Robert Helski
jestem za referendum, z tego co wiem, to listy się...
niedziela, 20.08.2017 22:27 autor: tikiriki
to ile faktycznie trzeba zebrać podpisów żebby zrobić referednum ?...
niedziela, 20.08.2017 18:39 autor: wladza dla mądrych
Kampanię czas zacząć.
niedziela, 20.08.2017 19:12 autor: wyborca
na jakie zamówienie ?????/ ludzie !!!!!!! co wy nie widzicie...
niedziela, 20.08.2017 16:43 autor: nie chce mieszkać w ciepłowodach
Robert Helski OBYWATEL na zamówienie EX Wójta?
niedziela, 20.08.2017 12:55 autor: XXX
Myślę, że to może być prawda
niedziela, 20.08.2017 14:13 autor: spostrzegawczy
A KTO JEST SZFEM KOMISJI ANTYALKOHOLOWEJ?
piątek, 18.08.2017 17:53 autor: mietek
pewnie wójt i pani zawada
niedziela, 20.08.2017 08:19 autor: fg
ha ha hahhahahah
niedziela, 20.08.2017 16:44 autor: ha ha ha
No właśnie Kto???? Jestem bardzo ciekaw?
sobota, 19.08.2017 20:33 autor: Iron
poziom poniżej zera..............
piątek, 18.08.2017 16:38 autor: zero
No oczywiscie:) Zobaczymy czego sie juz nauczyli wyborcy.
piątek, 18.08.2017 17:12 autor: Mieszkanka
Jakie dożynki? ?? Organizuje je GOK. A poza tym mnie...
sobota, 19.08.2017 20:25 autor: Oburzony
A ja myślę, że panu wójtowi już niedługo zostaną tylko...
sobota, 19.08.2017 11:34 autor: Zainteresowany
Ciekawe komu się marzy, aby posada wójta się zwolniła i...
piątek, 18.08.2017 21:56 autor: ciepłowodzianin
Nie schodźmy do poziomu pewnego portalu plotkarskiego. Trzymajmy fason
piątek, 18.08.2017 22:04 autor: Wyborca Białkowskiego
bezalkoholowe ciekawe ilu ludzi przyjdzie
niedziela, 20.08.2017 08:18 autor:
Kuratorium mu dalo negatywna opinie a on jednak Dyrektor...
sobota, 19.08.2017 08:41 autor: obserwator
Dzisiaj rozmawiałem z panem Helskim. Szacunek za mądrość i wiedzę....
sobota, 19.08.2017 22:10 autor: Reprezentant Oświaty
NIE LĘKAJCIE SIĘ!!! JASIU CZUWA
sobota, 19.08.2017 10:54 autor: Mieszkaniec
Powiało grozą
niedziela, 20.08.2017 13:44 autor: XXX
Nie wyjeżdżają z jednego powodu , bo Ząbkowice ich na...
sobota, 26.08.2017 01:49 autor: prawa ręka mafi
Wójt strażak z dobrzenic ale i tak wszystko daje na...
niedziela, 20.08.2017 01:52 autor: dobrzenice zawsze lepsze
nikt nikomu nie zabrania się uczyć lepiej za pieniądze
sobota, 19.08.2017 18:07 autor: alko
może gdyby na wsi w przychodni był lekarz to pant...
sobota, 19.08.2017 18:13 autor: mim
Ja też nie miałem pozwolenia w grudniu. Mikołaj.
sobota, 19.08.2017 16:51 autor: wiecie o co chodzi
prawada. Ale po co rok czekać ? przez rok można...
sobota, 19.08.2017 16:00 autor: wwwwwwwwwanda
A ja uważam, że ,, dla chcącego, nic trudnego'' i...
piątek, 18.08.2017 14:54 autor: Obserwator
To ja dopiszę: "Kto chce - szuka sposobów, kto nie...
piątek, 18.08.2017 20:40 autor: Matylda
Ale się uśmiałam przed snem
piątek, 18.08.2017 21:39 autor: moher
No tarzam się ze śmiechu. ....
piątek, 18.08.2017 19:27 autor: cyrk
Pani Dyrektor prosze sie nie poddawac!!! Nie widze tu zadnej...
piątek, 18.08.2017 17:07 autor: Mieszkanka
Proszę o kilka przykładów tych zasług, czekam
piątek, 18.08.2017 17:12 autor: mieszkaniec
Wejdź na stronę szkoły i zobacz ile się dzieje w...
piątek, 18.08.2017 20:33 autor: Matylda
pani Dyrektor niech pani walczy !!!!!!!!!! za co pani została...
piątek, 18.08.2017 16:38 autor: brak słów
prawda
piątek, 18.08.2017 16:39 autor: ixi
g**no prawda
piątek, 18.08.2017 16:55 autor: marian
nie wolno tak krzywdzić ludzi swoim "rządzeniem", to już nie...
piątek, 18.08.2017 15:52 autor: niestety mieszkaniec
Musi Pani Dyrektor walczyć!!!!!!!!!!!!!!!!!
piątek, 18.08.2017 15:49 autor: ccccccccccc
Kto normalny odwołuje dyrektora szkoły w przededniu, wejścia w ogóle...
piątek, 18.08.2017 11:44 autor: gratulujęwyczucia
Najmądrzejszy.....
piątek, 18.08.2017 15:48 autor: ttttttttt
Wójt na imprezie był obecny, reakcji z jego strony żadnej...
piątek, 18.08.2017 14:41 autor: ZATROSKANY RODZIC
Brawo dla Wójta! Jest łamanie regulaminu, jest i kara. Prawda...
piątek, 18.08.2017 14:11 autor: Obywatelka
Tak naprawdę to Nowy Wójt ma także w tym swój
piątek, 18.08.2017 14:21 autor: Kkkk
Wilka złodzieja to Wójt dalej trzyma w OSP i płaci...
piątek, 18.08.2017 13:43 autor: WilkiLis
Człowieku co Ty gadasz? Sprawa jest już zakończona? Straż bez...
piątek, 18.08.2017 14:07 autor: Wiem wszystko
Oczywiście że sprawa jest zakonczona. Winny w dwóch istancjach ...
piątek, 18.08.2017 14:57 autor: Magnifaglas
Widac obrusl juz w pjurka
piątek, 18.08.2017 14:05 autor: gosc
Kto następny ?
piątek, 18.08.2017 12:58 autor: uuuuu
Nikt z Piławy Górnej nie chce wracać do Ciepłowód!
piątek, 18.08.2017 12:40 autor: EL
Droga pani EL czy oby na pewno
poniedziałek, 21.08.2017 19:08 autor: Ruda
Jestem pewna!!!
wtorek, 22.08.2017 19:40 autor: E
Czas pokaże
piątek, 18.08.2017 12:56 autor: rodzice
Oby to była ostatnia kadencja takich rządów.
piątek, 18.08.2017 12:55 autor: rozczarowany mieszkaniec
Z tego co wiem to ten tzw alkohol był od...
piątek, 18.08.2017 12:22 autor: Gość
jak nie piwo to paliwo
piątek, 18.08.2017 12:19 autor: Mirek
może w końcu spokój wróci do naszej gminy
piątek, 18.08.2017 11:51 autor:
OOO ...to Grażynka i były wójt jednak nie pomogli...
piątek, 18.08.2017 10:59 autor: krzysztof
dzisiaj, 4 godz temu
dzisiaj, 4 godz temu
czwartek, 14.11.2019 09:42
czwartek, 14.11.2019 09:29
czwartek, 14.11.2019 09:27
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa