Budżet gminy Ziębice na 2021 przyjęty jednogłośnie. Jakie inwestycje zaplanowano?

wtorek, 29.12.2020 02:00 3447 4

Radni gminy Ziębice na poniedziałkowej sesji jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok.

 

W poświąteczny poniedziałek Rada Miejska w Ziębicach przystąpiła do uchwalenia budżetu na 2021 rok. Konsultacje z radnymi nad projektem budżetu na nowy rok odbyły się już przed świętami - wtedy omówiono plany inwestycyjne i ewentualne możliwe zmiany w trakcie roku, uzależnione od zwiększonych dochodów czy dotacji. 

Planowane dochody gminy Ziębice na 2021 rok wynoszą 83 789 795,77 zł, z tego dochody bieżące wyniosą 75 965 979,54 zł, a dochody majątkowe 7 823 816,23 zł.

Wydatki zaplanowano na 84 759 265,77 zł, w tym na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć 74 106 024,38 zł, zaś na wydatki majątkowe 10 653 241,39 zł (w dochodach i wydatkach majątkowych nie uwzględniono jeszcze dotacji na zadania rozbudowy Przedszkola na Orlej Polanie i budowy chodnika wraz z łącznikiem przy ul. Łąkowej - te zadania wejdą do budżetu w przyszłym roku).

Nadwyżkę operacyjną ustalono na 1 810 877,08 zł, zaś deficyt na kwotę 969 470,00 zł. Nie przewiduje się zmiany poziomu zadłużenia gminy, które oscyluje na poziomie 20 proc.

Na zadania z Funduszu Sołeckiego, który będzie realizowany w 29 sołectwach, przewidziano 592 521,75 zł.

Inwestycje i remonty 2021

Zadania drogowe:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowa - ul. Zamkowa w Ziębicach - dotacja 1.500.000,00 zł

2. Przebudowa gminnego odcinka ul. Wałowej - 1.300.000,00 zł (złożono wniosek o dofinansowanie).

3. Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Pilichowska w Ziębicach - 350.000,00 zł

4. Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych - 400.000,00 zł

5. Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze - 300.000,00 zł

6. Wykonanie dokumentacji na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników - 150.000,00 zł. Planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji na przebudowę i budowę dróg: ul. Nadrzeczna, ul. Polna dz. nr 344, łącznik ul. Pustej i Podmiejskiej, ul. Dębowa, ul. Pilichowska dół, ul. Gazowa etap 1, ul. Stawowa, ul. Piłsudskiego, Henryków dz. 65/58, dojazd do kolonii Osina Wielka, chodnik ul. Okrężna.

7. Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach - koszt zadania 450.000,00 zł dotacja 405.000,00 zł (planowane wprowadzenie do budzetu w trakcie 2021 roku).

8. Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion - 60.000,00 zł

9. Środki na porozumienia na zadania drogowe i chodnikowe na drogach wojewódzkich i powiatowych - 300.000,00 zł

10. Odbudowa drogi gminnej nr 403/7 w Krzelkowie - 20.000,00 zł

11. Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w Lipie - 20.000,00 zł

12. Zadania drogowe z funduszu sołeckiego:

- wspomniany mostek w Lipie - 10.467,52 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach - 10.948,46 zł;

- wspomniana droga w nr 403/7 w Krzelkowie - 10.000,00 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej 331 w Służejowie - 16.790,94 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 661 oraz części 499/2 w Pomianowie Dolnym - 15.000,00 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych nr dz. 119, 148 oraz części 27 w Głębokiej - 12.482,38 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych dz. nr 108 i część 109 w Osinie Małej - 10.628,75 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 404 w Krzelkowie - 12.911,78 zł;

- remont dróg gminnych dz. nr 299, 277, 303, 308, 282 w Czerńczycach.

Bezpieczeństwo:

1. Dotacja na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków - 200.000,00 zł;

2. Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Ząbkowice Śląskie - 75.000,00 zł;

3. Modernizacja monitoringu miejskiego - 30.000,00 zł.

4. Zadania z funduszu sołeckiego:

- wykonanie utwardzonego placu przed remizą w Lubnowie - 30.000,00 zł;

- oświetlenie uliczne drogi gminnej nr dz. 71 w Jasienicy - 10.876,89 zł;

- budowa oświetlenia alejek w Parku Miejskim - 41.357,00 zł;

- poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Starczówek poprzez zakup jej wyposażenia - 15.000,00 zł;

- wymiana bramy wjazdowej do remizy w Wigancicach - 8.000,00 zł;

- zakup i montaż monitoringu do remizy OSP w Bożnowicach oraz zakup wyposażenia - 8.852,01 zł;

- dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Biernacice - zabezpieczenie przed podtopieniami - 12.685,93 zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna i społeczno-kulturalna:

1. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach - przebudowa linii średniego napięcia - 150.000,00 zł.

2. Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach - 30.000,00 zł.

3. Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i infrastruktury towarzyszącej (parking) przy Stadionie Miejskim w Ziębicach - 20.000,00 zł.

4. Przebudowa byłego przedszkola w Niedźwiedziu na świetlicę wiejską 300.000,00 zł.

5. Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach - kontynuacja z 2020 - 50.000 zł.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych etap 1 - 30.000,00 zł.

7. Modernizacja świetlic wiejskich w Pomianowie Dolnym i Starczówku - 30.000,00 zł.

8. Budowa placu zabaw i flowparku w Ziębicach - 400.000,00 zł.

9. Budowa placu zabaw w Lubnowie - 159.594,73 zł (wniosek do MKDNiS).

10. Budowa placu zabaw w Wigańcicach - 126.809,61 zł (wniosek do MKDNiS).

11. Dokumentacja na modernizację filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Henrykowie - 15.000,00 zł.

12. Zadania z funduszu sołeckiego:

- przebudowa byłego przedszkola w Niedźwiedziu na świetlicę wiejską - 15.423,89 zł;

- budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych etap 1 - 31.017,75 zł;

- modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach - 17.080,44 zł;

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym - 10.000,00 zł;

- budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Rososznicy oraz wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw - 18.000,00 zł;

- zagospodarowanie placu zabaw w Dębowcu - 19.065,58 zł;

- wspomniana budowa placu zabaw w Wigańcicach - 4.773,49 zł;

- dokumentacja na budowę placu zabaw w Nowinie - 5.000,00 zł;

- zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach - 17.000,00 zł;

- doposażenie placu zabaw w Henrykowie - 40.000,00 zł;

- zagospodarowanie placu zabaw, przyłącze i utwardzenie terenu w Brukalicach - 10.828,10 zł;

- zagospodarowanie nieruchomości gminnej dz. nr 27/7 wokół hali namiotowej m.in. utwardzenie terenu + przyłącze - 11.828,10 zł.

Infrastruktura oświatowa:

1. Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie - koszt zadania 2.500.000,00 zł, dotacja 2.250.000,00 zł (90 proc.), termin realizacji 2021-2022 (planowane wprowadzenie do budżetu w trakcie 2021 r.).

2. Dokumentacja na kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach - 30.000,00 zł.

3. Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Henrykowie - 80.000,00 zł.

4. Przebudowa schodów do budynku przedszkolnego w Starczówku - 24.000,00 zł.

5. Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach - parking dla autobusów - 100.000,00 zł.

6. Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca dla GCEiS - 50.000,00 zł.

7. Zakup kotła gazowego c.o. dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach - 35.000,00 zł.

8. Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Publicznego w Henrykowie - 15.000,00 zł.

9. Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4 - nakaz Sanepidu - 80.000,00 zł.

Ochrona środowiska:

1. Program ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne (po uzyskaniu dotacji) - 1.864.106,00 zł.

2. Dotacje na wymianę pieców - program gminny - 150.000,00 zł.

3. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty grantowe - 1.445.000,00 zł.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ziębicach poprzez zakup dmuchawy - forma dokapitalizowania ZWiK - 100.000,00 zł.

Inne zadania:

1. Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury - 150.000,00 zł.

2. Dotacje na remonty zabytków (głównie wykonanie elewacji zabytkowych kamienic w Rynku) - 300.000,00 zł (projektowana zmiana - zwiększenie kwoty na styczniowej sesji Rady Miejskiej).

3. Remonty mieszkań komunalnych - 450.000,00 zł, remonty elewacji budynków komunalnych ul. Kościuszki 6 i 7 - 150.000,00 zł, wymiana instalacji wodnej w budynku Henryków ul. Kolejowa 2 - 35.000,00 zł, remont dachu Dębowiec 33c - 120.000,00 zł i inne.

4. Dofinansowanie do utrzymania ambulatorium pogotowia w Ziębicach.

W zestawieniu zaprezentowano wybrane zadania z funduszu sołeckiego.

 

 UMiG Ziębice

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

ja sobota, 02.01.2021 07:44
Jak to czytam to aż ciarki??? Biblioteka Henryków dotacja...
piątek, 01.01.2021 09:54
Wooow, jestem pod wrażeniem! Brawo
Diego wtorek, 29.12.2020 09:53
Czyli jednym słowem Zìębice = Ruina. Dobrze że coś się
wtorek, 29.12.2020 09:46
Brawo, brawo, w końcu coś w tej gminie się dzieje!