Burmistrz Barda uzyskał absolutorium za 2020 rok

piątek, 25.6.2021 13:00 1405 0

24 czerwca odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Bardzie. Była to najważniejsza sesja w roku, podczas której radni Rady Miejskiej debatowali nad Raportem o stanie Gminy Bardo, a ponadto przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.

W związku z pozytywną opinią RIO i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Absolutorium zostało udzielone burmistrzowi jednogłośnie przy obecności 12 radnych.

Podczas sesji Rady Miejskiej wręczone zostały nagrody sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

Sesja absolutoryjna obfitowała także w szereg podsumowań i podziękowań.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bardzie z dniem 11 lipca 2021 dotychczasowa skarbnik gminy Bardo  Monika Żołnierz została odwołana z pełnionej funkcji. W jej miejsce z dniem 12 lipca na stanowisko została powołana dotychczasowa kierownik Referatu Finansowego UMiG Bogusława Zarzycka i funkcję tę będzie pełnić do końca sierpnia 2021r.

Z dniem 1 września na stanowisko Skarbnika Gminy Bardo została powołana Sylwia Rudnicka. Ze względu na zobowiązania zawodowe Sylwii Rudnickiej powołanie nie mogło nastąpić we wcześniejszym terminie.

Podczas XXVI sesji radni Rady Miejskiej, burmistrz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy podziękowali za wieloletnią i owocną współpracę dotychczasowemu dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Bardzie Leszkowi Lupie, który z dniem 15 lipca przestaje pełnić funkcję dyrektora.

Na wczorajszej sesji podjęto także szereg innych uchwał:

  • uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXII/175/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2021;
  • uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo;
  • uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
  • uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Przyłęk.
  • uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931;

UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)