Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zamiast Ośrodka Opieki i Oświaty

środa, 12.11.2014 09:59 5164 2

Od 1 stycznia 2015r. z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach powstanie w miejsce Ośrodka nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Gminne Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4.

Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach powstał w 1995r. Od tego momentu przejmował wiele dodatkowych zadań, w szczególności w ostatnich latach, gdy zostały przekazane obowiązki związane z funkcjonowaniem sportu i rekreacji na terenie naszej gminy. Do jednostki przekazane zostały wszystkie obiekty sportowe znajdujące się w Ziębicach m.in. zespół boisk „Orlik” oraz Stadion Miejski, a oprócz tego boisko sportowe w Henrykowie. W planie jest przekazanie w trwały zarząd pozostałych boisk znajdujących się w poszczególnych sołectwach. Obecna nazwa nie odzwierciedla zadań wykonywanych przez jednostkę, w związku z czym dochodzi do nieporozumień w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi. OOiO mylony jest często z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czasami także z instytucjami służby zdrowia. Jednocześnie zarówno wiele instytucji zewnętrznych, jak także przeciętny mieszkaniec gminy nie wiedzą, jaka jednostka w gminie zajmuje się sprawami sportu i rekreacji.

 

Do podstawowych zadań GC Edukacji i Sportu w Ziębicach należeć będą:

a) obsługa finansowo-księgowa, ekonomiczno-administracyjna i merytoryczna w zakresie zadań oświatowych należących do kompetencji gminy;

b) nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli;

c) nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi;

d) bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.

 

Realizacja zadań Gminnego Centrum dotyczy w szczególności:

1) prowadzenia scentralizowanej obsługi finansowo–księgowej zespołów, szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

2) sporządzania sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wymaganych w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez gminę, szczególnie w zakresie zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3) organizowania wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia ewidencji danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników zespołów, szkół i przedszkoli.

4) koordynowania procesu dokształcania nauczycieli.

5) obsługi komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.

6) koordynowania prac związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów zespołów, szkół i przedszkoli.

7) koordynowania spraw prawno–organizacyjnych zespołów, szkół i przedszkoli, w tym w szczególności arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

8) organizowania dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.

9) obsługi zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikającej z przepisów oświatowych.

10) podejmowanie decyzji w sprawie nauczania indywidualnego i rewalidacji.

11) nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki od 16. do 18. roku życia.

12) obsługi zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

13) współpracy z niepublicznymi szkołami, przedszkolami lub placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Ziębice.

14) obsługi finansowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez szkoły.

15) pomocy prawnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym organizacja szkoleń.

 

Realizacja zadań GC Edukacji i Sportu dotyczy także w szczególności kontroli szkół i przedszkoli w zakresie spraw:

a) prawidłowego realizowania zapisów znajdujących w arkuszach organizacji szkół,

b) prawidłowego dysponowania środkami finansowymi,

c) stwarzania w szkołach i przedszkolach bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

d) prawidłowej organizacji pracy szkół i przedszkoli,

e) remontowych i inwestycyjnych,

 

oraz kontroli żłobków i klubów dziecięcych w zakresie:

 1. prowadzenia rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz dokonywania wpisów do rejestru na podstawie pisemnych wniosków złożonych przez podmioty zamierzające prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

 2. dokonywania wizytacji lokalu przed wpisem do rejestru w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi;

 3. wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru;

 4. dokonywania zmian w rejestrze oraz wydawania podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenia, o którym mowa w art. 30 ustawy uwzględniającego te zmiany;

 5. zawierania umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz do opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie;

 6. wybierania dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);

 7. prowadzenia wykazu dziennych opiekunów z którymi zawarto umowę;

 8. wykreślenia dziennego opiekuna z wykazu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem;

 9. rozwiązania umowy z dziennym opiekunem w sytuacjach określonych w art. 57 ust. 5 ww. ustawy;

 10. sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską planu nadzoru, a także w sytuacjach określonych w ww. ustawie poza ustalonym planem nadzoru;

 11. upoważniania osób dokonujących nadzoru na żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem;

 12. zobowiązania podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub dziennych opiekunów do usunięcia stwierdzonych podczas czynności nadzorczych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;

 13. prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie dokonania czynności pokontrolnych oraz sporządzania pisemnych wyjaśnień do organu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub do dziennego opiekuna;

 14. zlecenia organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Realizacja zadań z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku. dotyczy w szczególności:

 

a) organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla społeczności gminy,

b) współpraca z innymi instytucjami takimi jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby sportowe, zakłady pracy, zrzeszenia, grupy środowiskowe, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, wychowawczym,

c) współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,

d) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,

e) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, sportu i turystyki,

f) wynajem obiektów i urządzeń,

g) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Gminnego Centrum,

h) udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym:

1. mieszkańcom Gminy Ziębice,

2. klubom i związkom sportowym, szkołom, uczelniom i zakładom pracy, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym,

3. organizacjom kultury fizycznej i turystyki,

g) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,

h) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

i) prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,

j) prowadzenie innych dozwolonych prawem form działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki, wypoczynku, wychowania i profilaktyki.

 

Dziękuję za zrozumienie problemu i zaaprobowanie proponowanych zmian burmistrzowi Ziębic Panu Antoniemu Herbowskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Ziębicach, która tylko przy jednym głosie wstrzymującym się przychyliła się do powstania nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH.

 

DYREKTOR OOIO

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

edek piątek, 21.11.2014 21:58
A dla kogo jest szykowana ta posada, dla pana Herbowskiego...
Ziębice forever środa, 12.11.2014 15:34
dyrektor jest mało precyzyjny: przecież nie powstała nowa jednostka. Tylko...