Informacja z XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

piątek, 17.3.2023 13:44 168 0

16 marca br. na sesji Rada zapoznała się z planem imprez kulturalnych i sportowych na 2023 rok, przedstawionym przez animatora kultury Dianę Niwisiewicz z Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W dalszej części obrad Rada:

 1. dokonała zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2023 r.

w dochodach budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.617.403,87 zł w tym m.in:

 • ujęto dotację ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-T7 w Złotym Stoku”,

 • ujęto dotacje celowe z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”,

 • wprowadzono dochody z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości,

 • zmniejszono plan z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 20 lutego 2023 r.

 • zwiększono plan dochodów z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

 • ujęto w planie dochodów środki planowane do uzyskania jako wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok” oraz zWFOŚiGW we Wrocławiu,

 • ujęto w budżecie środki planowane do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy”,

w wydatkach budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.048.465,07 zł,w tym m.in:

 • wprowadzono środki z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

 • zabezpieczono środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań, dla terenu oznaczonego jako US.M.MU.ZP oraz obszar P.U.E – Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej.

 • zwiększono plan wydatków o środki na rozliczenie projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

 • zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego”,

 • zwiększono plan środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Konieczność zwiększenie planu podyktowane jest wzrostem stóp procentowych.

 • w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. zmniejszono plan wydatków oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe:

 • zwiększono planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

 • wprowadzono do budżetu środki na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

w przychodach budżetu dokonano zwiększenia przychodów z tytułu:

 • wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,

 • zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Wobec dokonanych zmian w budżecie planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1.431.061,20 zł.

 1. zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok – gdzie wartości dotyczące roku 2023 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 16.03.2023 r.

 2. określiła zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nowym aktemujednolicającym wielokrotnie zmienianą uchwałę w tym zakresie, która obecnie w całości normuje zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych gminie Złoty Stok.

 3. podejmując stosowną uchwałę wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

 4. Podjęła dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Złoty Stok – Miasto w granicach działek ewidencyjnych nr 17/3, 18, 13/32, 16, 954 i 955 oraz dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Złoty Stok – Miasto, w granicach działek ewidencyjnych nr 323, 855/1, 855/2, 856, 960, 961, 962, 963, 1005 oraz części działki ewidencyjnej nr 324/2.

 5. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Błotnica w gminie Złoty Stok.

 Pod koniec obrad Rada wysłuchała sprawozdania z pracy Burmistrza i Urzędu z okresu między sesjami.

 

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)