Informacja z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

piątek, 26.3.2021 09:04 824 1

25 marca br. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Na sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz informacją z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.

W następnej kolejności podjęli następujące  uchwały:

1. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok do 2030 roku”, która określa, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Złoty Stok, działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2030;
2. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Złoty Stok i zwrotu części tej opłaty. Uchwał podjęta na poprzedniej sesji została uchylona a nowa, zgodnie z zaleceniem organu nadzorczego, nie wskazuje procedury wnioskowania o zwolnienie, gdyż zwolnienie takie dotyczy wszystkich kwalifikujących się podmiotów. Aktualna uchwała, określiła zwolnienie z opłaty i zwrotu jej części, zachowując tym samym intencję wsparcia naszych przedsiębiorców i restauratorów w okresie wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, wynikających z sytuacji pandemii COVID-19, w wyniku których zamknięto lokale i pogorszono sytuację ekonomiczną przedsiębiorców;
3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Laski w gminie Złoty Stok (dotyczy dz. nr 418/1 i 418/3). Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – pozwoli na dalszy rozwój miejscowości oraz całej gminy Złoty Stok, co przyczyni się do zwiększenia turystycznego zainteresowania gminą. Założenia planu pozwolą na realizację specjalistycznego gospodarstwa agroturystycznego. Plan uzyskał wszystkie niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia;
4. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Złoty Stok w graniach części działki ewidencyjnej nr 448. Prace planistyczne zapewnią realizację celów polityki przestrzennej wynikającej ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok oraz uwzględnią potrzeby wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych we wsi Laski;
5. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Złoty Stok. Rada gminy została zobligowana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do określenia w drodze uchwały ww. wymagań;
6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2021 r. Uchwałą dokonano:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.116.970  zł,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.484.123 zł,

- zwiększenia planów przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.601.093 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.601.093 zł;

7. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w której: wartości dotyczące roku 2020 doprowadzono do spójności z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za 2020 r. w  zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego oraz doprowadzono wartości dotyczące roku 2021 do spójności z uchwałą budżetową na dzień 25 marca 2021 r.  W przedsięwzięciach dokonano zmian limitów wydatków w latach 2021-2023 dla zadań dotyczących rewitalizacji kościoła poewangelickiego i parku miejskiego w Złotym Stoku;
8. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, która umożliwi podpisanie porozumienia i przekazania środków finansowych w wysokości 5.000 złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

W sprawach różnych radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Urzędu i Burmistrza za okres od ostatniej sesji.

UM Złoty Stok

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

co to ma byc piątek, 26.03.2021 19:49
A co ze sprawa podpalenia ratusza? Zamiatacie sprawe pod dywan...