Młodzi sportowcy gminy Ziębice otrzymali stypendia

środa, 21.12.2022 08:24 934 0

Ośmioro uczniów otrzymało stypendia sportowe gminy Ziębice na rok szkolny 2022/2023. Są to:

  • Amelia Świdzińska
  • Aniela Kasprzyszak
  • Julia Brzostek
  • Julia Świdzińska
  • Hanna Kuś
  • Łukasz Brzostek
  • Paweł Dmytrów
  • Przemysław Dmytrów

Stypendia nagrodzonym uczniom wręczyli burmistrz Mariusz Szpilarewicz i dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu Andrzej Regner. 

- Gratuluję Wam osiągniętych sukcesów i dziękuję za reprezentowanie gminy na arenach i turniejach w całej Polsce. Dziękuję też waszym rodzicom i opiekunom oraz trenerom za wspieranie was i tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju - powiedział burmistrz.

 To już druga edycja stypendiów. W terminie ustalonym w uchwale Rady Miejskiej nr 412/VIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom i przedszkolakom w Gminie Ziębice, wnioski złożyło osiem osób i wszystkie spełniły warunki przyznania stypendium, a liczba złożonych wniosków zmieściła się w limicie środków przeznaczonych na stypendia.

O stypendia sportowe Gminy Ziębice mogą ubiegać się przedszkolaki, uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, a także absolwenci tych szkół, którzy ukończyli naukę w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. Warunkiem są osiągnięcia o co najmniej randze powiatowej, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. Stypendium można otrzymać za sukcesy indywidualne oraz drużynowe. Wnioski można składać każdego roku do 14 września do sekretariatu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu ul. Wojska Polskiego 4. Na podstawie złożonych wniosków Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową, w której kolejność ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów za konkretne osiągnięcia (np. za 1 miejsce w zawodach o randze powiatowej dostaje się 10 pkt., za to samo miejsce, ale już w zawodach rangi wojewódzkiej - 20 pkt.; oczywiście punktowane są też dalsze miejsca, a szczegółowe warunki określa uchwała Rady Miejskiej. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie, jest ono wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)