Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Złoty Stok

piątek, 3.3.2023 10:59 245 0

Zgodnie z Zarządzeniem nr 819/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 lutego 2023 r. Gmina Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Złoty Stok.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Złoty Stok. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 30.06.2024 r. Nabór trwać będzie do 30.04.2024 roku lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja środków przeznaczona na nabór - 887.500,00 zł.

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych - 45 sztuk.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000,00 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”);
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi – Program Czyste Powietrze

 

Gdzie składać wnioski?

- w formie papierowej: Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, 57 – 250 Złoty Stok, sekretariat – parter;

- w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Złoty Stok znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /UM_ZLOTY_STOK/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Złoty Stok.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 74 8164 164, 748164135, 748164140,

e-mail: cieplemieszkanie@zlotystok.pl

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedni Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
 12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedni – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 

Załączniki:

 1. Program „Ciepłe Mieszkanie”.
 2. Rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie”.
 3. Ogłoszenie o naborze.
 4. Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych.
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” dla beneficjenta końcowego.
 6. Regulamin naboru.
 7. Wniosek o dofinansowanie PDFPlik Word
 8. Wzór oświadczenia współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli lokalu mieszkalnego: PDFPlik Word.
 9. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy: PDFPlik Word.
 10. Wzór pełnomocnictwa: PDFPlik Word.
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 12. Lista sprawdzająca przedsięwzięcie zgłoszone do dofinansowania.
 13. Wzór umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Złoty Stok.
 14. Wniosek o płatność: PDFPlik Word.
 15. Wzór protokołu odbioru: PDF, Plik Word.
 16. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność: PDFPlik exel
 17. Instrukcja jak wypełnić wniosek o płatność.
 18. Zarządzenie nr 819/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28.02.2023 r.

 

Mirosława Słowiak UM w Złotym Stoku

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)