komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 26 lutego 2021

Miroslawa, Aleksandra

PRACA - specj. ds. monitoringu i sprawozdawczości

poniedziałek, 22.2.2021 13:19
kategorie artykułu:

NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA – STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – stanowisko: Specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości.

Zakres obowiązków:

1) monitorowanie podpisywania i realizacji umów w ramach wdrażania LSR,

2) przygotowanie sprawozdań dla Zarządu z realizacji LSR,

3) monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR,

4) monitorowanie wdrażania działań LSR (w tym: projektów grantowych),

5) monitoring i ewaluacja funkcjonowania LGD,

6) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,

7) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,

8) wypełnianie, aktualizacja i podsumowywanie ankiet monitorujących,

9) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach funkcjonowania LGD,

10) udzielanie beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o płatność (doradztwo),

11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w rozliczaniu projektów,

12) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań wymaganych w projektach (sprawozdań z realizacji LSR, do wniosków o płatność oraz innych związanych z działalnością Stowarzyszenia w ramach PROW),

13) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia zleconych przez Kierownika Biura,

14) archiwizacja dokumentacji Stowarzyszenia i gromadzenie jej w składnicy akt,

15) przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt.

Zakres odpowiedzialności:

- za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w składnicy akt,

- za prawidłowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR,

- za prawidłowe monitorowanie wdrażania działań LSR,

- za sprawną organizację pracy,

- za terminowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawartych w przedstawionym zakresie czynności,

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad rozliczaniem wniosków współfinansowanych ze środków UE,

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE,

- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wykształcenie:

- wyższe,

-szkolenia z zakresu rozliczania, monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kompetencje zawodowe:

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania.

Umiejętności:

- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),

- umiejętność zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność przekazywania wiedzy.

Predyspozycje osobowościowe:

- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres.

Uprawnienia:

- prawo jazdy kat. B.

Znajomość języków obcych:

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki).

 

Warunki zatrudnienia:

- wymiar czasu pracy – pełny etat,

- umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację,

- dokumenty poświadczające staż pracy,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji poświadczone własnoręcznym podpisem (oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do 08.03.2021 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu do LGD), na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

ul. Stawowa 2 a

57-220 Ziębice

z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.qwsi.pl  

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji - pobierz

 

 
wtorek, 16.9.2014 12:09
poniedziałek, 22.2.2021 13:21
czwartek, 18.2.2021 12:33
poniedziałek, 15.2.2021 14:52
poniedziałek, 15.2.2021 13:12
piątek, 12.2.2021 21:20
piątek, 6.4.2018 16:37
wtorek, 16.9.2014 12:32
wtorek, 16.9.2014 12:30
środa, 11.5.2016 10:29
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele