Prawie 7 mln zł na inwestycje, 280 tys. zł na Fundusz Sołecki. Budżet gminy Ciepłowody na 2021 rok uchwalony

środa, 23.12.2020 04:00 2887 2

Podczas sesji 21 grudnia radni Rady Gminy uchwalili budżet na 2021 rok. Na zadania inwestycyjne gmina Ciepłowody zamierza przeznaczyć prawie 7 milionów złotych, a na Fundusz Sołecki niemal 280 000 zł.

fot. Sesja Budżetowa Rady Gminy Ciepłowody - screen z posiedzenia.pl

 

Dochody gminy Ciepłowody w 2021 roku mają wynieść 15 945 022 zł, z czego 14 328 623,23 zł to dochody bieżące, a 1 616 398,77 zł to dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 21 256 023,64 zł, z czego 14 288 524, 53 zł to wydatki bieżące, a 6 967 499,11 zł to wydatki majątkowe.

Deficyt ustalono w kwocie 5 311 001,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 104 147 zł oraz pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie  1 064 717 zł, niewykorzystanych środków w kwocie 2 738 793,50 zł oraz wolnych środków w kwocie 403 344,14 zł.

 

Gmina Ciepłowody na zadania inwestycyjne przeznaczyła 6 967 499,11 zł

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I etap 2 136 892 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (I etap). Zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody. Projekt zakłada również  budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzenice. Całość realizowanego zadania w okresie 2 – letnim wyniesie około 4 milionów złotych. W 2021 roku zadanie będzie obejmowało wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na  budowę sieci oraz oczyszczalni ścieków. Planuje się również przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy budowy sieci. W 2021r. przewiduje się faktyczne rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i części miejscowości Ciepłowody z terminem zakończenia realizacji do połowy 2022r. Zadanie realizowane będzie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.999.682,-zł. 

 • Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004 D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji 122 000 zł - Zakres zadania dotyczy przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D – ul. Kolejowa w Ciepłowodach na działkę gminną przy ul. Kolejowej 3 (nr ewid. 1042/1), na potrzeby powstającej stacji regazyfikacji będącej pierwszym etapem gazyfikacji miejscowości Ciepłowody. Prace będą polegały na zwiększeniu promieni łuków istniejącego zjazdu oraz wzmocnienie jego nośności. Wzmocnienia nośności oraz wykonanie dojazdu i placu manewrowego niezbędne jest z uwagi na potrzebę dojazdu autocysterny do tankowania przedmiotowej stacji regazyfikacji.

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 3 020 137,64 zł - Inwestycja realizowana  przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Osiedle w Ciepłowodach tj. wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznych i szutrowych, ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. W dniu 22.06.2020r. zostały podpisane z Wojewodą Dolnośląskim umowy Nr FDS/A/63/G-52/2020 oraz Nr FDS/A/64/G-51/2020 na dofinansowanie zadania w wysokości do 75%. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 10.11.2020r. Z uwagi na pojawiające się w trakcie robót utrudnienie oraz kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami w dniu 17.11.2020r. zawarto aneks zmieniający termin zakończenia inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2021r.

 • Zakup awaryjnego zasilacza do serwerowni 12 000 zł - Zadanie dotyczy zakupu awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni w Urzędzie Gminy celem zabezpieczenia przed utratą baz danych urzędu w przypadku awarii prądu.

 • Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach 10 949,30 zł - Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice. Zakres prac zaplanowanych w ramach zadania polega na zabezpieczeniu ścian zbiornika poprzez wycinkę krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika  łącznie z obłożeniem ich płytami betonowymi. Wykonanie nasypu górnej części zbiornika oraz odmuleniu dna. Zadanie realizowane będzie zgodnie z otrzymaną decyzją wodnoprawną.
 • Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminie Ciepłowody i gminie Ziębice- projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej 1 546 398,77 zł - Zadanie realizowane będzie w ramach  uzyskanego  przez Gminę Ciepłowody oraz Gminę Ziębice dofinansowania w wysokości ponad 7 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostanie przekazane mieszkańcom gmin w postaci grantów wynoszących do 85% kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Przy czym średnia wartość grantu nie może przekroczyć kwoty 35.000,-zł. Zadanie polegać będzie na wymianie istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. W 2021r. wykonane zostaną audyty energetyczne oraz rozpocznie się nabór wniosków, ich ocena, podpisanie umów na dofinansowanie z grantobiorcami. Wypłata grantów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji.

 • Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKiP 40 010,20 zł - Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody. Zakres pracy będzie obejmował montaż i wykonanie instalacji klimatyzacji na Sali widowiskowej GOKiP wraz z zapleczem.

 • Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach 10 899,40 zł - Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice. W ramach zadania zaplanowano remont schodów do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach. Zakres prac planowanych w ramach zadania będzie polegał na wykonaniu wylewki schodów z betonu.

 • Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach 12182,04 zł - Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Muszkowice. W ramach zadania zaplanowano utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach poprzez wyłożenie palcu kostką betonową.
 • Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich 14 000 zł - W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie remontu sali głównej w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich.

 • Remont świetlicy w Starym Henrykowie 20 658,66 zł - W ramach  funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków zostawanie wykonany remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków, który polegać będzie na wykonaniu generalnego remontu podłogi w budynku.
 • Remont świetlicy w Targowicy 10 234,03 zł - Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Targowica. Zakres pracy zaplanowanych w ramach zadania, przewidziany jest na naprawę cieknącego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Targowicy oraz pomalowaniu zalanych pomieszczeń.
 • Remont świetlicy w Wilamowicach 11 137,07 zł - W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach.

 

 

Na Fundusz Sołecki w 2021 roku  gmina Ciepłowody przeznaczyła 279 368,17 zł. W kolejnych miejscowościach planuje się wykonanie zadań:

BALDWINOWICE 14 052,34 zł

 • Konserwacja i naprawa urządzeń melioracyjnych
 • Naprawa dróg transportu rolnego
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

BROCHOCIN 13 332,94 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Imprezy okolicznościowe zakup gabloty na sztandar
 • Doposażenie placu zabaw

 

CIENKOWICE 13 428,86 zł

 • Utrzymanie zielenie
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Konserwacja i naprawa placu zabaw oraz boiska sportowego
 • Wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją

 

CIEPŁOWODY 47 960, 20 zł

 • Doposażenie OSP – zakup pralki do mundurów
 • Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKiP
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

CZESŁAWICE 12 038,01 zł

 • Remont świetlicy wiejskiej
 • Imprezy okolicznościowe zakup gabloty na sztandar
 • Doposażenie placu zabaw

 

DOBRZENICE 19 999,40 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Konserwacja altany i placu zabaw

 

JAKUBÓW 12 373,73 zł

 • Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych
 • Utrzymanie zieleni
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Konserwacja placu zabaw

 

JANÓWKA 15 395,22 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Wykonanie podbitki na altanie
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją
 • Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw

 

KARCZOWICE 11 702,29 zł

 • Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych
 • Utrzymanie zieleni
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

KOŹMICE 15 299,30 zł

 • Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach
 • Utrzymanie zieleni
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

MUSZKOWICE 19 232,04 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup rolet
 • Zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
 • Utwardzenie placu przed świetlicą wraz z dokumentacją
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Imprezy okolicznościowe

 

PIOTROWICE POLSKIE 16 210,55 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

STARY HENRYKÓW 23 308,66 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

TARGOWICA 16 834,03 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar
 • Doposażenie placu zabaw

 

TOMICE 12 613,53 zł

 • Zakup przystanku z wykonaniem podłoża
 • Utrzymanie zieleni
 • Zakup tablicy ogłoszeń wraz z dokumentacją
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

WILAMOWICE 15 587,07 zł

 • Utrzymanie zieleni
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zakup gabloty na sztandar

 

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Krajan czwartek, 24.12.2020 09:30
Ile taka gablota na sztandar będzie kosztować??? Komedie z tymi...
Jan środa, 23.12.2020 09:47
O co chodzi z tymi gablotami z FS? Co za...