Senator Jurcewicz: ułatwienia dla przedsiębiorców

środa, 26.11.2014 10:05 1846 0

Senat na 64 posiedzeniu w dniu 6 listopada rozpatrzył ustawę  „O ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej”  i wniósł 25 poprawek. Wszystkie zostały przyjęte przez Sejm.

Dzięki wprowadzonym zmianom upraszczającym regulacje prawne, zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy będą mogli liczyć na uproszczenia i redukcję jeśli chodzi o niektóre obowiązki informacyjne, doprecyzowania wsparcia inwestycji oraz podniesienia efektywności pracy.

W Szczególności chodzi tutaj o:

- Zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy

- Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałtu z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych

- Wprowadzenie wyboru formy rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej

- Zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia  dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę oraz zwolnienie wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym

- Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców  poprzez zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności

- Zmiany mające na celu zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa

- Umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw  pochodzenia przez Krajową Izbę Gospodarczą

- Skrócenie czasu trwania Kontroli Granicznych w portach morskich do 24 godzin.

- Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców

- Zniesienie obowiązku uzyskiwania  potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT

- Zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS.

- Rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń dla przedsiębiorców  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objęcie dopłatami opłat ustalonych w umowach leasingu

- Wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego „Wiążącej informacji akcyzowej” umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego

- wskazanie wprost w ustawie o dostępie do informacji publicznej, że treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu stanowi informację publiczną.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Z wyjątkiem zmian w Kodeksie Pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.
 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)