niedziela, 3 grudnia 2023

Franciszka, Ksawerego

Portale Lokalne

Kontakt do działów

O portalu Doba.pl

O portalu Doba.pl - Regulamin przesyłania materiałów prasowych i reklamowych

Zasady przesyłania i udostępniania materiałów na portalu Doba.pl

 

1. Czytelnik, Reklamodawca i Ogłoszeniodawca przesyłając za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film wyraża zgodę na:

 • nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału we wszystkich serwisach portalu doba.pl,

 • utrwalenie wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów dowolną techniką (w dowolnym systemie, formacie i na dowolnym nośniku),

 • zwielokrotnienie wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów dowolną techniką (w dowolnym systemie, formacie i na dowolnym nośniku),

 • publiczne udostępnianie, wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, użyczanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów,

 • obróbkę cyfrową wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów w celu dostosowania do potrzeb portalu doba.pl,

 • nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Czytelnika, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach, filmach i innych nadesłanych materiałach

 • wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów w całości lub we fragmentach w dowolnych publikacjach portalu doba.pl,

 • wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych nadesłanych materiałów w celu promocji portalu doba.pl,

 • decydowanie przez portal doba.pl o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Czytelnika, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów podanymi przez Czytelnika, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy danymi,

 • udzielenie przez portal doba.pl sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub inne materiały Czytelnik, Reklamodawca i Ogłoszeniodawca oświadcza, że:

 • ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym nadesłanym materiałem, przysługują mu prawa do korzystania oraz autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęć, filmów i innych nadesłanych materiałów i nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich,

 • osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych nadesłanych materiałach, wyraziły  zgodę na publikację swojego wizerunku,

 • posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające prawa i zgody określone w punktach powyżej i przedstawi je na żądanie portalu doba.pl,

 • ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w szczególności majątkowych praw autorskich.