Absolutorium dla burmistrz Złotego Stoku i pożegnanie skarbnik gminy

piątek, 1.7.2022 08:59 2161 0

Podczas czwartkowej  XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku,  rada udzieliła burmistrz Grażyna Orczyk wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji pożegnano także skarbnik gminy, która zakończyła pracę w złotostockim urzędzie.

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po debacie nad raportem o stanie Gminy Złoty Stok za 2021 r., Rada udzieliła burmistrz wotum zaufania.

Następnie, Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za rok 2021, w tym:

- sprawozdaniem finansowym Gminy Złoty Stok za 2021 r.,

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-  informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2021 r., i odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Złotego Stoku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku, Rada Miejska w Złotym Stoku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2021 rok.

Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie. 

- Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Ireny Biskupskiej – Skarbnik Gminy, dla której 30 czerwca jest ostatnim dniem pracy w Urzędzie Miejskim. Dziękuję za profesjonalizm, ogromną wiedzę, fachowość oraz odpowiedzialność, zaangażowanie w rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. Wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych oraz kompetencje Pani Skarbnik umożliwiły podejmowanie trudnych, odpowiedzialnych decyzji i realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji - mówi burmistrz Grażyna Orczyk. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek