Informacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

środa, 21.9.2022 09:57 161 0

15 września br. po wakacyjnej przerwie odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej, podczas której oprócz podjęcia uchwał Rada zapoznała się z przedstawionym przez skarbnik Monikę Król sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku, oraz wysłuchali informacji o stanie oświaty na początku roku szkolnego 2022/2023, które przedstawiły Ewa Radziszewska dyrektor Szkoły Podstawowej, Katarzyna Kowcz dyrektor Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” i Ewa Bulanda dyrektor Przedszkola „Zielona Dolina”.

Na posiedzenie, Radni zaprosili również Agatę Pawłowską-Król, byłą dyrektor Szkoły Podstawowej, której złożyli podziękowania za dobrą współpracę i wieloletni wkład w rozwój oświaty na terenie naszej Gminy oraz złożyli najlepsze życzenia z okazji przejścia na emeryturę.

Podejmując uchwały Rada:

1) dokonała dwudziestej piątej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok, w obrębie wsi Laski na gruntach rolnych w granicach działki nr 571 z przeznaczeniem dla zabudowy mieszkalno-usługowej oraz działek nr 13/3, 394 i 395 z przeznaczeniem na cele związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną;

2) przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach części działki ewidencyjnej nr 448 w Laskach, której teren przeznaczono na cele związane z planowaną inwestycją tj. budowy jednorodzinnego budynku z obiektami gospodarczymi;

3) w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji przez Sołtys i członka Rady sołeckiej Chwalisławia, zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w terminie do 3 miesięcy;

4) przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Miejskiej z 2018 roku, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odpowiedzią na skargę uwzględniającą jej zarzuty oraz upoważniła Burmistrza do przekazania skargi i reprezentowania Rady przed WSA w tej sprawie;

5) ustaliła wysokości stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych, obowiązujących na terenie gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2023 roku;

Stawki podatkowe w 2023 roku wynosić będą w zależności od rodzaju nieruchomości:

 • 1,16 zł za m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 • 5,79 zł za 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowym i stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych,
 • 0,61 zł za 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • 3,81 zł od 1 m2 gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • 1 zł od 1 m2 budynków mieszkalnych,
 • 28,78 zł od 1 m2 budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • 13,47 zł od 1 m2 budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 5,87 zł od m2 budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
 • 9,71 zł od 1 m2 budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • 2 % od budowli - w wysokości2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

6) przyjęła regulamin ustalający zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Sportowej w Złotym Stoku oraz określający zasady ustalania opłat za korzystanie z parkingu;

7) określiła szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Złoty Stok na lata 2023-2030 w tym trybu konsultacji;

8)  wprowadziła zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 r.:

w dochodach budżetu dokonano zmian o kwotę 100.605 zł w tym:

zwiększono o 68.725 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszono o 10.194 zł z tytułu dotacji celowych planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,

ujęto w planie dochodów:

 • 3.183 złz tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • 28.697 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

doprowadzono do spójności klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. kwoty w działach - rozliczenia różne i pomoc społeczna,

ujęto w planie dochodów 10.194 zł jako refundację z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”,

w wydatkach budżetu dokonano zmian w budżecie o kwotę 100.605 zł w tym o:

 • 80.000 zł zwiększono plan wydatków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”,
 • 80.000 zł zmniejszono środki zabezpieczone na realizację projektu pn. „Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego”,
 • 53.114 złzwiększono plan środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,
 • 16.200 zł zwiększono kwotę planu środków na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • 13.000 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych,
 • 18.291 zł zwiększono środki zabezpieczone na płace i pochodne, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
 • 40.000 zł w dziale Pomoc Społeczna dokonano zmniejszenia planu finansowego, zwiększając o tę kwotę wydatki w dziale – Rodzina,
 • 180.000 zł zwiększano środki zabezpieczone na realizację projektu pn. „Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”,
 • 180.000 zł zmniejszono środki zabezpieczone na realizację projektu pn. „Skwer Wspólnej Historii Pogranicza”,
 • dokonano przeszeregowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Chwalisław Błotnica i Laski.

Burmistrz Grażyna Orczyk przedstawiała i szczegółowo omówiła sprawozdanie z pracy burmistrza i urzędu w okresie od 29 czerwca do 8 września br.

 

 

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek